Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia.

30.11.2015

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przez okres jednego roku.
2. Usługi informatyczne świadczone będą w dni robocze w siedzibie Zamawiającego, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub zdalnie, o ile to będzie możliwe ze względu na specyfikę świadczonej usługi.
Infrastruktura biura Stowarzyszenia – 10 komputerów + serwer.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
– bieżąca obsługa informatyczna infrastruktury sprzętowej w biurze
– instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, oprogramowania i poszczególnych aplikacji
– diagnostyka i naprawa problemów sprzętowych – serwery, komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne
– optymalizacja działania sprzętu IT w celu poprawienia jego szybkości i wydajności
– wykonywanie testów obciążeniowych i stabilności oprogramowania
– aktualizacja sterowników i systemów operacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa danych przed internetowymi zagrożeniami
– zarządzanie serwerami
– zarządzanie harmonogramem wykonywania kopi zapasowych baz danych
– zarządzanie połączeniami sieciowymi, konfigurację firewalla dla całej sieci i/lub poszczególnych komputerów
– konfiguracja kont pocztowych
– konsultacje i doradztwo informatyczne przy zakupie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
– zdalna diagnostyka i naprawa oprogramowania
– budowa sieci i zarządzanie siecią LAN, Wi-Fi w biurze
– wsparcie w administrowaniu stronami www Stowarzyszenia

4. W razie stwierdzenia problemu/awarii Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany podjąć działanie, mające na celu usunięcie problemu/awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu doby po otrzymaniu zgłoszenia.

III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryterium.

IV. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
1) cena (80%),
2) doświadczenie zawodowe (20%).

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać :
1) nazwę i adres oferenta wraz z numerami NIP i REGON,
2) opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
3) wartość oferty brutto,
4) oświadczenie, że ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawca, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 8 grudnia 2015 r. do godziny 9:00. za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl
2) osobiście – doręczenie do sekretariatu na adres Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu).

VIII. OCENA OFERT

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 8.12.2015 r., wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:30 na stronach internetowych pod adresami:

http://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne

http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Faktura będzie wystawiana w cyklu miesięcznym, z 21-dniowym terminem płatności od dnia otrzymania faktury przez Stowarzyszenie.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.