I Forum Metropolii Krakowskiej

Nabór wniosków Poddziałanie 9.2.2 RPO WM

26.02.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:
•jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
•jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
•organizacje pozarządowe
•organizacje non-profit
•kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
•podmioty ekonomii społecznej
•przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:
•osoby niesamodzielne
•opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych
•podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych
•podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W przypadku typu A każdy projekt musi zakładać potencjalną możliwość udzielenia wsparcia wszystkim osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, tzn. nie ma możliwości skierowania projektu np. jedynie do osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:
•Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów;
•Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcyminimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 28 906 449,40 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz niezbędne dokumenty można znaleźć w serwisie internetowym»
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 012 341 85 72 – P. Agnieszka Górecka
FEPR-malopolska-C