NABÓR nr 1/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

 1. Niezbędne:
 • doświadczenie w realizacji zadań o charakterze administracyjno- organizacyjnym (np. sporządzanie protokołów i raportów, realizacja procedur, prowadzenie kalendarza spotkań, organizacja spotkań);
 • wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce;
 • komunikatywność;
 • umiejętność redagowania tekstów;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;

2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej  oraz udzielania informacji publicznej;
 • doświadczenie z zakresu redagowania i dodawania treści na stronę www.
 • ukończone studia wyższe w zakresie: administracji, zarządzania, ekonomii;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2);
 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym dotyczących Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność prowadzenie kilku zadań jednocześnie.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Realizacja zadań związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Organów Stowarzyszenia oraz Biura Zarządu (np. przygotowanie materiałów na spotkania, sporządzanie protokołów, prowadzenie rejestru uchwał i zarządzeń, przygotowanie spotkań, uzgadnianie terminów)
 2. Prowadzenie wewnętrznych rejestrów i ewidencji (np. umów, usług zleconych, kontroli)
 3. Koordynowanie spraw związanych z:
  • udzielaniem informacji publicznej;
  • administrowaniem danymi osobowymi
  • zewnętrzną obsługą prawną i informatyczną Stowarzyszenia
  • organizacją stanowisk pracy, badań lekarskich, szkoleń bhp.
 4. Pełnienie funkcji Koordynatora Kontroli Zarządczej;
 5. Opracowanie sprawdzań i koordynowanie przygotowania wniosków rozliczających dotację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
 6. Administrowanie stroną internetową Stowarzyszenia oraz Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie umieszczania bieżących informacji i aktualizacji treści;
 7. Współpraca przy opracowaniu zbiorczych informacji, wniosków i sprawozdań w tym sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia
 8. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych oraz członkostwo w komisjach przetargowych
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)

 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5 000 –  7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
 • dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
 • Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych; 
 • planowane zatrudnienie: od dnia 1 maja2020 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.
W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 29 marca 2020 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru na który jest składana aplikacja.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych


Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach  2-3 kwietnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 31 marca 2020 r.

Informacja o wyniku naboru ostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP. Planowany termin zamieszczenia informacji to 20 kwietnia 2020 r. 

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Panią Pauliną Wiercioch – Lipińską tel. 12   341 85 12