NABÓR NR 2/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

13.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 2 etaty

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

1. Niezbędne:

 • wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 • otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych;
 • silna motywacja do realizacji zadań służących poprawie powietrza.

2. Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • wykształcenie wyższe z dziedziny: ochrony środowiska, ekonomii, finansów, zarządzania, stosunków międzynarodowych lub funduszy europejskich;
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy europejskich;
 • znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 4; Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, Programu Czyste Powietrze, Programu STOP SMOG; Programu Life;
 • znajomość zagadnień dot. promocji oraz organizacji kampanii promocyjnych;
 • umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średniozaawansowanym (B2– upper-intermediate);
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

1.Realizacja zadań związanych z wdrażaniem Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020, w szczególności:

 • organizacja i prowadzenie regularnych spotkań w zakresie transferu wiedzy między członkami Personelu projektu zatrudnionemu w poszczególnych gminach będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
 • zbieranie, weryfikacja i ocena sprawozdań przekazanych przez gminy Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
 • udzielanie informacji i porad merytorycznych Personelowi projektu zatrudnionemu w poszczególnych gminach na temat inwestycji objętych Projektem oraz samego procesu wdrażania Projektu,
 • przygotowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją działań włączających społeczność lokalną, realizowanych przez Gminy Metropolii Projektu,
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi w ramach obsługiwanego projektu,
 • udział w pracach związanych z opracowywaniem oraz aktualizacją wytycznych, instrukcji i wzorów dotyczących realizacji Projektu,
 • sporządzanie raportów, opinii, analiz wskazanych przez koordynatora Projektu,
 • współpraca z Koordynatorem Projektu oraz osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie prawidłowego zarządzania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację Projektu.

2. Współpraca z członkami Zespołu w zakresie realizacji polityk metropolitarnych związanych z działaniami na rzecz czystego powietrza.

3. Udział w forach tematycznych.

4. Przygotowanie merytoryczne szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych.

5. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)

 • wymiar czasu pracy: 2 etaty;
 • możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4 000 – 5 000 zł brutto miesięcznie dla stanowiska specjalista lub 5 000 –  7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
 • dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
 • Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych; 
 • planowane zatrudnienie: od dnia  1 maja 2020 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 29 marca 2020 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W uzasadnionych przypadkach Stowarzyszenie może wezwać do uzupełnienia złożonych dokumentów.  Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty kandydatów, z wyłączeniem kandydata wyłonionego do zatrudnienia zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach  2-3 kwietnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 31 marca 2020 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista / główny specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Surma, telefon: 12 34 18 546.