NABÓR NR 3/3/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA
w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych
Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

I.  Czym musisz dysponować by do nas dołączyć (KRYTERIA FORMALNE)?

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego;
 4. nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Uwaga: Jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych wymogów formalnych nie zostaniesz dopuszczony do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

II. Czego oczekujemy (KWESTIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY)?

1 Niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich, w szczególności programu Horyzont 2020;
 • doświadczenie zawodowe w pracy z zakresu zarządzania zespołem;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. średnio-zaawansowanym (B2 – upper-intermediate);
 • wiedza z zakresu tworzenia i monitorowania realizacji opracowań analitycznych / raportów / strategii;
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
 • otwartość na współpracę i łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

2 Co będzie dodatkowym atutem (fakultatywne):

 • wykształcenie wyższe z dziedziny: ochrony środowiska, ekonomii, finansów, zarządzania, stosunków międzynarodowych lub funduszy europejskich ;
 • znajomość zasad realizacji, zapisów oraz zagadnień związanych z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w tym w szczególności osi 4; Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, Programu Czyste Powietrze, Programu STOP SMOG; Programu Life;
 • znajomość zagadnień dot. promocji oraz organizacji kampanii promocyjnych;
 • umiejętność prawidłowego redagowania tekstów;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. zaawansowanym (C1 – advanced);
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz osób zaangażowanych w realizację projektu;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń.

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

III. Czym będziesz się zajmować (RAMOWY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ)?

 1. Koordynacja zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Projektu współfinansowanego ze środków Instrumentu ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020.
 2. Koordynacja zadań  z osobami odpowiedzialnymi za zapewnienie prawidłowego zarządzania środkami finansowymi, przeznaczonymi na realizację Projektu, w tym współpraca z Głównym Księgowym.
 3. Współpraca i komunikacja z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w odniesieniu do realizacji Projektu.
 4. Przygotowywanie i przekazywanie zbiorczych raportów i sprawozdań na poszczególnych etapach realizacji Projektu.
 5. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy z EBI i umów zawieranych w ramach Projektu, w tym z gminami.
 6. Koordynacja pracy personelu Projektu zatrudnionego w Metropolii.
 7. Opracowanie szczegółowego planu wdrażania Projektu.
 8. Opracowywanie oraz aktualizacja w razie konieczności wytycznych, instrukcji  i wzorów dotyczących realizacji Projektu.
 9. Przedstawianie wytycznych, instrukcji, wzorów oraz innych wymaganych dokumentów do opiniowania Komitetu Sterującego.
 10. Proponowanie działań naprawczych lub środków ograniczających występujące ryzyka dotyczące realizacji Projektu, w szczególności związanych z realizacją celów rzeczowych i finansowych.
 11. Koordynacja monitorowania pracy Personelu projektu zatrudnionego w gminach w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z zawartych umów z poszczególnymi gminami, w tym prowadzanie okresowej oceny pracy Personelu projektu w oparciu o ustalone kryteria oceny;
 12. Prowadzenie działań ewaluacyjnych dla Projektu;
 13. Współpraca i komunikacja z innymi organami administracji publicznej w odniesieniu do Projektu (w tym: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
 14. Stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej dla Projektu.
 15. Współpraca w zakresie realizacji polityki metropolitarnej dotyczącej działań na rzecz czystego powietrza.
 16. Współpraca w zakresie pracy forów tematycznych.
 17. Przygotowanie szkoleń, konferencji i spotkań oraz prowadzenie wystąpień publicznych w zakresie powierzonych zadań.
 18. Współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

IV. Co możemy zaoferować? (WARUNKI PRACY I PŁACY)

 • wymiar czasu pracy: 1 etat;
 • możliwość pracy z domu 4 dni w miesiącu;
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 5 000 – 7 500 zł brutto miesięcznie dla stanowiska główny specjalista  (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji);
 • dodatek stażowy (zależny od stażu pracy. Od stażu 5 lat 5% + 1 % za każdy dodatkowy rok pracy maksymalnie 20%);
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. 
 • Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych; 
 • planowane zatrudnienie: od dnia  1 maja 2020 r. (zastrzega się możliwość wcześniejszego nawiązania stosunku pracy), pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VI.  Jakie dokumenty powinieneś do nas złożyć (WYMAGANE DOKUMENTY):

 1. CV;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat:
  a) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 4. kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 5. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej;
 7. własnoręcznie podpisana klauzula RODO.

VII. Zasady naboru

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 29 marca 2020 /decyduje data i godzina wpływu/. W tytule wiadomości należy wpisać nr naboru, na który jest składana aplikacja.

Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia podczas rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów dokumentacji aplikacyjnej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych dokumentów Stowarzyszenie Metropolia Krakowska nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

VIII. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub drogą elektroniczną najpóźniej w dniu 31 marca 2020 r.

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko specjalista / główny specjalista zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w BIP najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Surma, telefon: 12 34 18 546.