Inwentaryzacja

PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI

 

infografika-metropolia-poprawione-01

Zgodnie z „Programem Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego” przyjętym Uchwałą XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r. gminy powinny podjąć działania naprawcze, których realizacja ma przyczyniać się do poprawy jakości powietrza oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Głównym działaniem naprawczym jest eliminacja starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych. W celu oszacowania potencjału gmin w zakresie wymiany nieekoloicznych źródeł ciepła, Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zleciło realizację zadania pn. „Inwentaryzacja czynnych pieców kotłowni i kominków na paliwo stałe w 14 gminach”.  Wybrana w drodze przetargu firma Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. przeprowadziła w okresie od lutego do kwietnia 2015 r. ankietę wśród mieszkańców gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki.

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji pozyskano dane dotyczące:

  • Charakterystyki budynku (adres nieruchomości, typ własności, rodzaj budynku, rok budowy, powierzchnia budynku);
  • Ogrzewania (sposób ogrzewania, wiek i moc kotła, obecność kominków, zużycie i koszt zakupu paliw, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii)
  • Preferencji wykorzystania źródeł niskoemisyjnych (zainteresowanie wykorzystaniem OZE oraz wymianą źródła ciepła na nowe).

Wyniki inwentaryzacji pokazują, że we wszystkich gminach, z wyjątkiem Zielonek, dominujących źródłem grzewczym są kotły węglowe. Udział źródeł opalanych węglem w ogólnej liczbie gospodarstw domowych waha się w granicach od 46% w Zielonkach do 72% w Czernichowie. Gmina Zielonki jest liderem w zakresie popularności stosowania kotłów gazowych przez mieszkańców (korzysta z nich aż 55% ankietowanych). Najniższy udział ogrzewania gazowego wykazuje natomiast Czernichów. Największa ilość starych pieców kaflowych została zinwentaryzowana w Czernichowie i Świątnikach Górnych, gdzie ich udział w ogólnej liczbie badanych budynków wynosił ponad 10%. Natomiast najniższy procent pieców kaflowych wykazały miejscowości: Zielonki, Zabierzów, Michałowice i Skawina (poniżej 3,5%). Posiadacze kotłów olejowych oraz pomp ciepła w każdej z gmin stanowią znikomy procent badanych. Częstość występowania źródeł grzewczych klasyfikowanych jako „inne” tj.: biomasy, peletu, miału węglowego, mułu węglowego czy ekogroszku, również w żadnej z gmin nie przekracza kilku procent. Na podstawie ankiet stwierdzono, że kominki posiada w każdej z gmin od 8% (w Igołomii-Wawrzeńczycach) do prawie 34% (w Wielkiej Wsi).

tabelka

Z analizy ankiet wynika, że przeciętny mieszkaniec badanych gmin zużywa ok. 3,8t węgla rocznie, a średnia ilość gazu zużywanego na potrzeby ogrzewania wynosi ok. 1585 m3/rok. Ankietowani deklarowali również zużycie średnio ok 1470 l oleju rocznie na potrzeby c.o. oraz ok. 4,6 m3 drewna.

Przeprowadzono także badanie opinii mieszkańców w sprawie instalacji OZE oraz wymiany kotłów na nowe, ekologiczne. Większość ankietowanych jest zainteresowana instalacją odnawialnych źródeł energii, przy czym aż 65% badanych uzależnia swoje zainteresowanie od uzyskania dofinansowania. Jedynie ok. 3,5% badanych chce zamontować OZE nawet bez dofinansowania. Ok. 1/3 wszystkich osób poddanych ankietyzacji nie jest zainteresowana odnawialnymi źródłami energii w swoim gospodarstwie domowym. W przypadku wymiany źródła ciepła na nowe, ekologiczne ponad połowa ankietowanych (56,5%) odpowiedziała, że chce wymienić kocioł, w przypadku otrzymania dofinansowania. Osoby, które nie zamierzają wymieniać źródła ciepła stanowią natomiast 41,31% mieszkańców. Na wymianę bez dofinansowania zdecyduje się jedynie ok. 2% osób.

Podsumowując można stwierdzić, że badane gminy wykazują podobną charakterystykę energetyczno-paliwową. Każda z nich posiada także dość duży potencjał w zakresie realizacji prosumenckich instalacji OZE. Wysokie zainteresowanie mieszkańców wymianą kotła w przypadku otrzymania dofinansowania może zachęcić jst do uruchamiania programów dofinansowań w tym zakresie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę obecną strukturę zużycia paliw oraz wyposażenia w kotły poszczególnych rodzajów można wnioskować, że największym zainteresowaniem cieszyć się będą nowoczesne rozwiązania oparte na węglu. Kierunek ten jest również związany ze stosunkowo dużymi kosztami ogrzewania gazowego oraz brakiem sieci gazowej w niektórych gminach.

PrintFriendly and PDF