Biuro

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Biuro wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadania Biura jako IP obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WM 2014-2020.

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015r. – 31 grudnia 2018r.
Wartość projektu: 6.463.560,07 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 5.817.204,06 zł.

Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Daniel Wrzoszczyk

Zespół

Magdalena Tylek – Główna Księgowa
Beata Zięba – Główny Specjalista
Julita Ewert-Stawowy – Główny Specjalista
Paweł Chałupczak – Specjalista
Agnieszka Gajda-Górecka – Specjalista
Paweł Guzek – Specjalista
Maria Piątkowska – Specjalista
Wojciech Winiarski – Specjalista
Karolina Romańska – Asystent
Martyna Tylka- Asystent

 

 Pomoc techniczna
 
 

 

PrintFriendly and PDF