KMA4Business

Kra­kow Me­tro­po­li­tan Area for Bu­si­ness – pro­jekt obej­mu­je zin­te­gro­wa­ną pro­mo­cję go­spo­dar­czą po­ten­cja­łu go­spo­dar­cze­go Ma­ło­pol­ski, w szcze­gól­no­ści Kra­kow­skie­go Ob­sza­ru Funk­cjo­nal­ne­go (KrOF), re­ali­zo­wa­ną w for­mie sze­ro­ko za­kro­jo­nej kam­pa­nii wi­ze­run­ko­wej oraz bez­po­śred­niej pro­mo­cji po­ten­cja­łu go­spo­dar­cze­go re­gio­nu/KrOF w kraju i na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej.

Za­ło­że­nia pro­jek­tu kon­cen­tru­ją się wokół za­in­te­re­so­wa­nia pol­skich i za­gra­nicz­nych firm in­we­sty­cja­mi w re­gio­nie i po­bu­dze­nia eks­por­tu pro­duk­tów oraz usług.

Kam­pa­nia wi­ze­run­ko­wa bę­dzie pro­wa­dzo­na po­przez:

– opra­co­wa­nie iden­ty­fi­ka­cji wi­zu­al­nej marki go­spo­dar­czej KrOF;

– stwo­rze­nie plat­for­my in­ter­ne­to­wej;

– wy­two­rze­nie pro­duk­tów (no­śni­ków) prze­ka­zu pro­mo­cyj­ne­go.

Pro­mo­cja bez­po­śred­nia bę­dzie re­ali­zo­wa­na w for­mie:

– or­ga­ni­za­cji misji go­spo­dar­czych wy­jaz­do­wych ma­ło­pol­skich przed­się­biorstw;

– or­ga­ni­za­cji pre­zen­ta­cji go­spo­dar­czych pro­mu­ją­cych ma­ło­pol­ską go­spo­dar­kę w świa­to­wych cen­trach ob­słu­gi in­we­sty­cyj­nej firm;

– or­ga­ni­za­cji kon­fe­ren­cji/spo­tkań pro­mu­ją­cych ma­ło­pol­ską go­spo­dar­kę pod­czas tar­gów bran­żo­wych;

– udzia­łu w im­pre­zach tar­go­wo-wy­sta­wien­ni­czych o cha­rak­te­rze in­we­sty­cyj­nym na ryn­kach eu­ro­pej­skim, azja­tyc­kim i bli­skow­schod­nim;

– or­ga­ni­za­cji co naj­mniej jed­nej wi­zy­ty stu­dyj­nej dla przed­sta­wi­cie­li firm za­gra­nicz­nych;

– or­ga­ni­za­cji kon­fe­ren­cji pro­mu­ją­cej po­ten­cjał Ma­ło­pol­ski/KrOF.

Od­bior­ca­mi dzia­łań będą ma­ło­pol­skie przed­się­bior­stwa z sek­to­ra MŚP, za­in­te­re­so­wa­ne umię­dzy­na­ra­da­wia­niem swo­jej dzia­łal­no­ści.

Efek­tem pro­jek­tu bę­dzie zin­te­gro­wa­nie wy­sił­ków part­ne­rów pu­blicz­nych i or­ga­ni­za­cji oko­ło­biz­ne­so­wych na rzecz stwo­rze­nia wspól­ne­go prze­ka­zu o atrak­cyj­nych i kon­ku­ren­cyj­nych wa­run­kach do lo­ko­wa­nia no­wych in­we­sty­cji w re­gio­nie.

Part­ne­rzy pro­jek­tu: Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., Gmina Miej­ska Kra­ków, Sto­wa­rzy­sze­nie Me­tro­po­lia Kra­kow­ska, Izba Prze­my­sło­wo – Han­dlo­wa w Kra­ko­wie.

Okres re­ali­za­cji pro­jek­tu: luty 2019 – sty­czeń 2022

War­tość pro­jek­tu: 5 587 780,00 zł

Wkład fun­du­szy eu­ro­pej­skich: 4 479 613,00 zł

Źró­dło fi­nan­so­wa­nia: Re­gio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go 2014-2020, Oś prio­ry­te­to­wa 3 „Przed­się­bior­cza Ma­ło­pol­ska”, Dzia­ła­nie 3.3 „Umię­dzy­na­ro­do­wie­nie ma­ło­pol­skiej go­spo­dar­ki”, Pod­dzia­ła­nie 3.3.1 „Pro­mo­cja go­spo­dar­cza Ma­ło­pol­ski”.