I Forum Metropolii Krakowskiej

Wiadomości

Wizyta studyjna podsumowująca I Fazę projektu w Manchesterze

W dniach 30-31 stycznia 2020 r. Manchesterze odbyło się spotkanie podsumowujące I fazę realizacji projektu. W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Zarządu Transportu Publicznego. Uczestnicy warsztatów i wizyty studyjnej wymienili się swoimi doświadczeniami i zaprezentowali dobre praktyki z zakresu mobilności. Omówiono także kluczowe etapy fazy II projektu RiConnect oraz przedstawiono główne tematy, które będą przedmiotem dalszych prac i spotkań projektowych: reorganizacja sposobu przemieszczania się pasażerów, integracja infrastruktury mobilności, podejście do kwestii planowania na poziomie metropolitalnym, mobilność w kontekście zachowania podstawowych funkcji środowiskowych.

 

 

Spotkanie podsumowujące I fazę projektu RiConnect w Manchesterze

W dniach  30-31 stycznia 2020 r. w Manchesterze odbędzie się spotkanie podsumowujące I fazę projektu  pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect). Podczas spotkania omawiane będą planowane działania, niezbędne do przygotowania wniosku do II fazy oraz zaprezentowane zostaną planowane do realizacji w II fazie projektu Zintegrowane Plany Działań Partnerów biorących udział w projekcie.

I Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT - w ramach projektu RiConnect

W dniu 17 stycznia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, odbyło się I spotkanie Lokalnej Grupy URBACT (bazowy skład Lokalnej Grupy URBACT obejmował przedstawicieli wchodzących w skład Forum Zintegrowanego Transportu Metropolii Krakowskiej) w ramach projektu pn. Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect).

Spotkanie prowadzone było pod przewodnictwem Pana Aldo Vargas-Tetmajer koordynatora Krajowego Punktu URBACT oraz Pana Pawła Guzka – Koordynatora Lokalnej Grupy URBACT (Stowarzyszenie Metropolia Krakowska).

Podczas spotkania zaprezentowane zostały najważniejsze informacje związane z przystąpieniem Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej do projektu – cele, zakładane efekty oraz planowane działania.

Przedstawiono propozycję głównych założeń Zintegrowanego Planu Działań (Integrated Action Plan – IAP) – zdefiniowany problem, cel oraz działania. Spotkanie miało również element pracy warsztatowej, której celem było ustalenie kierunków realizacji Zintegrowanego Planu Działań.

Kolejne spotkanie planowane jest na II połowę lutego 2020 r. i poświęcone będzie podsumowaniu
I fazy projektu oraz wymianie międzynarodowych doświadczeń zdobytych podczas wizyty podsumowującej I fazę projektu.

 

 

Wizyta studyjna Lidera projektu RiConnect

W dniach 22-23 października 2019 roku w ramach wizyty studyjnej w Krakowie mieliśmy przyjemność gościć dwóch przedstawicieli z Obszaru Metropolitalnego Barcelony (Koordynator projektu – Joan Caba oraz ekspert w dziedzinie architektury, projektowania miejskiego i urbanistyki – Rosa Rull) – Lidera projektu Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect), do realizacji którego Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przystąpiło w charakterze partnera.

Celem wizyty było zebranie informacji, poznanie i zrozumienie lokalnej sytuacji (wyzwania, potrzeby),  zaprezentowanie dobrych praktyk, omówienie dokumentu określającego profil partnera oraz wyjaśnienie oczekiwanych działań lokalnych na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w związku z realizacją projektu.

Podczas wizyty goście mieli okazję poznać lokalne uwarunkowania gmin Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Miasta Krakowa podczas przeprowadzonych wizji lokalnych. Program wizyty obejmował również przedstawienie podstawowych informacji dotyczących programu URBACT III
i projektu RiConnect oraz przeprowadzenie warsztatów, podczas których zostały zaprezentowane doświadczenia, wyzwania i dobre praktyki Krakowa oraz gmin okolicznych w obszarze zrównoważonej mobilności.