ZIT

Czym jest ZIT?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowe narzędzie zaproponowane przez Komisję Europejską, przy pomocy którego partnerskie jednostki samorządu terytorialnego (miasto i otaczające je gminy) realizują wspólne przedsięwzięcia. Samorządy realizujace ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT, w której znajdują się m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. ZIT umożliwia częściowe powierzenie takiej organizacji, jak Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, kompetencji w zakresie wykorzystania pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi dotyczy to wyboru projektów do realizacji w latach 2014-2020.
Wszystkie te wymogi mają na celu stymulowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy fundusze europejskie nie będą dostępne już w takiej wysokości.

Stowarzyszenie, pełniąc funkcję Związku ZIT, dysponuje wyodrębnioną pulą pieniędzy, na szereg zróżnicowanych działań. Wśród nich znajdują się duże tematy, takie jak:
• infrastruktura rozwoju gospodarczego (19,75 mln €),
• infrastruktura drogowa (10,06 mln €),
• przedsięwzięcia dążące do poprawy efektywności energetycznej (21,74 mln €),
• działania w zakresie redukcji zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji (18,92 mln €),
• inwestycje w zrównoważony transport w KrOF (117,30 mln €),
• gospodarka wodno-kanalizacyjna (4,29 mln €),
• gospodarka odpadami (5 mln €),
• infrastruktura ochrony zdrowia (5 mln €).
Ponadto wsparciem objęte są: usługi społeczne dla osób starszych i niepełnosprawnych (9,13 mln €), wychowanie przedszkolne (10,23 mln €) oraz kształcenie zawodowe (15 mln €).

Całkowita wielkość finansowania realizacji Priorytetów 1-9 Strategii w formule ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosi 236,06 mln €.

Podstawowe informacje na temat Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego:

Prezentacja Strategii ZIT dla KrOF

Stowarzyszenie występuje w roli Instytucji Pośredniczącej, której powierzone zostały zadnia związane z realizacją instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 i która odpowiedzialna jest m.in. za zadania związane z wyborem projektów oraz monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPO.
Szczegółowe zadania i obowiązki Instytucji Pośredniczącej w zakresie wyboru projektów zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

wykres-n2 1

EFSII_kolor

PrintFriendly and PDF