Zapoznaj się z prawem

paragraf

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

DOKUMENTY HORYZONTALNE:

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Niebieskie Księgi dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej oraz kolejowej

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020

Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)

RPO WM na lata 2014-2020:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020

Strategia Komunikacji RPO WM na lata 2014-2020

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

POIiŚ na lata 2014-2020:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Strategia Komunikacji POIiŚ na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowa lności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014 – 2020

PrintFriendly and PDF