POIiŚ

Cele Strategii ZIT, poza środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będą wspierane także w ramach priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym szczególnie Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. W ramach tej osi przewidziano możliwość dofinansowania z:

 • priorytetu inwestycyjnego 4.iii w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkaniowym (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) – 16 327 618 € (instrument finansowy – dotacja zwrotna);
 • priorytetu inwestycyjnego 4.v w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej – 14 292 474 euro oraz dodatkowo 80 000 000 € ze względu na obecność obszarów z występowaniem ponadnormatywnego stężenia PM10. Ponadto ze środków osi 4.v finansowane będą inwestycje w zakresie transportu miejskiego z alokacją 106 349 006 €.
 • priorytetu inwestycyjnego 4.vi w zakresie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej – 12 754 903 €.

W ramach środków dostępnych w POIiŚ w obrębie KrOF planuje się wykonanie następujących przedsięwzięć:

 • Budowa nowych odcinków długości ok. 40 km sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczym w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Gminie Skawina.
  Kwota dofinansowania: 158,72 mln PLN
 • Zakup (32 + 12 sztuk ) niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie.
  Kwota dofinansowania: I etap 124,86mln PLN, II etap 49,56 mln PLN
 • Budowa odcinka ok. 1,8 km podwójnego toru linii tramwajowej na odcinku Krowodrza Górka – Azory.
  Kwota dofinansowania: 28,29 mln PLN
 • Budowa odcinka ok. 1,7 km podwójnego toru linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej.
  Kwota dofinansowania: 97,56 mln PLN
 • Modernizacja odcinków łącznej długości ok. 7,74 km torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Kwota dofinansowania: 72,62 mln PLN
 • Budowa odcinka długości ok. 4.2 km podwójnego toru linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa ) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej). Kwota dofinansowania: 126,78 mln PLN.
 • Budowa sieci cieplnych długości 29,2 km, umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
  Kwota dofinansowania: 71,989 mln PLN.
 • Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa). Długość zmodernizowanej sieci 43,74 km.
  Kwota dofinansowania: 81,651 mln PLN.
 • Przebudowa istniejącego systemu ciepłowniczego celem zmniejszenia strat na przesyle. Odcinek długości 26,59 km.
  Kwota dofinansowania: 158,715 mln PLN.

Ogółem zakłada się, że wielkość finansowania realizacji Priorytetów Strategii w formule ZIT w ramach POIŚ wyniesie 229 721 001 €.


DOKUMENTY:

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMY OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

STRATEGIA KOMUNIKACJI POIiŚ NA LATA 2014-2020

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH POIiŚ NA LATA 2014-2020

 

FE_POIS_poziom_pl

PrintFriendly and PDF