RPO

Zgodnie z przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zasadami wyboru projektów w formule ZIT przewidziano tryby: pozakonkursowy i konkursowy.

Tryb pozakonkursowy

Tryb może zostać zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub projekty dotyczące realizacji zadań publicznych.

Dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przewidziano tryb pozakonkursowy w przypadku wyboru projektów realizujących cele osi priorytetowych RPO WM:

3. Przedsiębiorcza Małopolska dla Poddziałania 3.1.1 – STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT.
W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu tworzeniem nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG), poprzez kompleksowe uzbrojenie lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych –także działających w formule parków przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę.

4. Regionalna Polityka Energetyczna
• dla Poddziałania 4.3.1 – KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT.
W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.
• dla Poddziałania 4.4.1 – OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – ZIT.
Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe oraz na przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
• dla Poddziałania 4.5.1 – NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – ZIT.
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym transportu zbiorowego na obszarze objętym strategią ZIT (węzły przesiadkowe, parkingi typu park&ride, ścieżki rowerowe).

5. Ochrona Środowiska
• dla poddziałania 5.2.1 – GOSPODARKA ODPADAMI – ZIT.
W pierwszej kolejności interwencja będzie wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
• dla poddziałania 5.3.1 – GOSPODARKA WODNO – KANALIZACYJNA – ZIT.
W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy/rozbudowy/przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków.

7. Infrastruktura Transportowa dla Poddziałania 7.1.2 – DROGI SUBREGIONALNE – ZIT.
W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych, które posiadają lub w wyniku realizacji projektu będą posiadać kategorię Z (drogi zbiorcze).

12. Infrastruktura Społeczna dla Poddziałania 12.1.4 – INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM – ZIT.
Wspierane będą projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, działań inwestycyjnych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Tryb konkursowy

Tryb, w którym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez instytucję organizującą konkurs (IOK). Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów.

W ramach ZIT w RPO WM przewidziano tryb konkursowy dla projektów realizujących cele osi priorytetowych:

9. Region spójny społecznie dla Poddziałania 9.2.2 – USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT.
W ramach Poddziałania przewiduje się realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem.

10. Wiedza i Kompetencje
• dla Poddziałania 10.1.1 – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT.
Wsparcie dotyczyć może m.in. modernizacji/ dostosowania pomieszczeń, wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych czy organizacji zajęć dodatkowych.
• dla Poddziałania 10.2.1 – KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT.
Wsparcie rozwijania oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, staże dla uczniów, elementy doradztwa edukacyjno-zawodowego, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

DOKUMENTY:

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2014 – 2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH RPO WM na lata 2014 – 2020

PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W RAMACH RPO WM na lata 2014 – 2020

STRATEGIA KOMUNIKACJI RPO WM na lata 2014-2020

REGULAMIN PRZYGOTOWANIA I OCENY PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

 

EFSII_kolor

PrintFriendly and PDF