Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

28.11.2014

Wyłoniono Wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 12 gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. W ramach zamówienia zrealizowana zostanie także inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe dla 14 gmin członkowskich.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię czy gospodarka odpadami, uwzględniając przy tym kwestię redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan będzie również ściśle związany z realizacją zapisów Programu ochrony powietrza.

W ramach działań przewidziane jest stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią. Baza danych ma objąć swoim zakresem 12 gmin należących do Metropolii Kraków. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla gmin Metropolii Krakowskiej na temat tematyki związanej z tworzeniem i monitoringiem wdrażania planów gospodarki niskoemisyjnej. Zrealizowane zostaną także działania informacyjno-promocyjne dotyczące opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zakończenie realizacji całości zamówienia, tzn. inwentaryzacji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, planowane jest na wrzesień 2015 r.