Po spotkaniach w 14 gminach

02.01.2015

Mogilany_9.12_6W dniach od 8 do 17 grudnia 2014 roku konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zrealizowali cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania dotyczyły instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Spotkania odbyły się oddzielnie w gminach: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

W ramach konsultacji przeprowadzono badanie ankietowe, które obejmowało pytania dotyczące rozwoju współpracy gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska oraz oceny ważności poszczególnych priorytetów i działań zdefiniowanych w ramach Strategii ZIT dla KrOF dla rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy i całej Metropolii Krakowskiej. Wyniki ankiet opracowano dla każdej gminy oddzielenie, a następnie dokonano zbiorczego zestawienia, które kształtuje się wg opisu poniżej.

Wedle opinii 94% respondentów, współpraca gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powinna być rozwijana, w szczególności w zakresie:
• realizacji inwestycji ukierunkowanych na podniesienie dostępności komunikacyjnej gmin i całej Metropolii Krakowskiej,
• wspierania zrównoważonego i zintegrowanego transportu miejskiego, odpowiadającego na potrzeby społeczne i gospodarcze,
• bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska, w szczególności realizacji inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej, kompleksowej termomodernizacji budynków i likwidacji źródeł niskiej emisji.

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców i przedstawicieli władz wykazało, że w ich odczuciu kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych gmin mają następujące priorytety i działania :
• sprawny system mobilności regionalnej w transporcie drogowym – usieciowienie położonych na terenie KrOF węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych i połączenie z sieciami dróg wojewódzkich i krajowych,
• poprawa stanu gospodarki wodnej w KrOF poprzez budowę i modernizację międzygminnych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, a także oczyszczalni ścieków,
• poprawa jakości środowiska naturalnego w KrOF dzięki wspieraniu zrównoważonego transportu metropolitalnego, termomodernizacji obiektów publicznych i mieszkaniowych, inteligentnemu zarządzaniu energią i wykorzystaniu OZE w skali KrOF, a także poprawie jakości powietrza – wsparcie gospodarki niskoemisyjnej,
• działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Natomiast w odniesieniu do rozwoju społeczno-gospodarczego całej Metropolii Krakowskiej za najważniejsze uznano:
• poprawę stanu gospodarki wodnej w KrOF oraz kompleksowa ochrona zasobów wodnych poprzez budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
• sprawny system mobilności regionalnej w transporcie drogowym oraz rozbudowa i modernizacja dróg, ich usieciowienie,
• poprawę jakości środowiska naturalnego w KrOF, w szczególności przedsięwzięcia w zakresie wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych) i rozwój zintegrowanych systemów komunikacji publicznej.

Dużą wagę dla rozwoju całej Metropolii Krakowskiej dostrzeżono również w zapewnieniu wysokiego potencjału i konkurencyjności przedsiębiorstw w KrOF oraz w inwestycjach związanych z tworzeniem metropolitalnej sieci stref aktywności gospodarczej (SAG) wraz z obsługującą je infrastrukturą. Podkreślona została także potrzeba modernizacji infrastruktury szpitali wraz z poszerzeniem usług zdrowotnych dla mieszkańców KrOF.
W spotkaniach w 14 gminach uczestniczyło w sumie 315 osób.