Z KRDPP o ZIT

20.02.2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzone przez p. Annę Długosz, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Po przedstawieniu przez Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informacji odnośnie reprezentowanej przez nią organizacji, pełniącej rolę Związku ZIT, oraz omówieniu przebiegu prac nad dokumentem Strategii ZIT, jej relacji z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz wysokości i podziału alokacji środków, nastąpiła dyskusja odnośnie założeń Strategii oraz trybu opracowywania i konsultowania dokumentu.

Ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych wysunięta została propozycja wprowadzenia do Strategia ZIT zapisów dotyczących inwestycji w infrastrukturę współuczestnictwa w kulturze. W odpowiedzi Dyrektor Anna Długosz wyjaśniła, że zakres działań możliwych do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie małopolskim nie uwzględnia przedsięwzięć w zakresie kultury i dziedzictwa. W trakcie dyskusji zgłoszono również konieczność szerszego uwzględnienia w dokumencie Strategii ZIT potrzeb osób niepełnosprawnych.

W związku z brakiem możliwości wyczerpania tematu w trakcie jednego spotkania, licznymi pytaniami i wątpliwościami Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Anna Długosz, zaprosiła przedstawicieli Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – reprezentujących organizacje pozarządowe – do udziału w pracach zespołu roboczego w zakresie kształcenia zawodowego, wychowania przedszkolnego i pomocy społecznej.

Dalsze prace nad Strategią ZIT będą trwały do 31 marca br., kiedy to zostanie przedłożona do zaopiniowania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.