Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS

06.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach Strategii ZIT.

Podczas spotkań zostanie przedstawiony aktualny stan prac nad Strategią ZIT oraz uwarunkowania dotyczące wyboru projektów, w tym propozycja kierunkowych zasad wyboru projektów dla następujących Priorytetów Inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020:
a) 9iv (pomoc społeczna),
b) 10i (edukacja przedszkolna),
c) 10iv(edukacja zawodowa) .

Następnie odbędzie się dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zgłoszenia uwag i własnych propozycji do zaprezentowanego materiału. Przewidywany czas trwania spotkania ok. 2-3 godziny.

Terminy spotkań:
1. Priorytet Inwestycyjny 9iv (pomoc społeczna) – 13.03.2015 r. o godzinie 9:00
2. Priorytet Inwestycyjny 10i (edukacja przedszkolna) – 13.03.2015 r. o godzinie 12:30
3. Priorytet Inwestycyjny 10iv (edukacja zawodowa) – 16.03.2015 r. o godzinie 9:00

Miejsce spotkań:
Spotkania odbędą się w Krakowie w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, przy ul. Reymonta 20 (Stadion Wisły).

Bezpłatny parking dla uczestników spotkania znajduje się na terenie Stadionu Wisły od strony ul. Reymonta.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy przesyłać na FORMULARZU.

Zgłoszenia można nadsyłać do 11 marca 2015 r. do g. 16:00.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały na spotkanie:

Zasady wyboru projektów

Przypominamy, że Strategia ZIT będzie uwzględniała możliwość realizacji projektów w ramach następujących Priorytetów Inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020:
1. PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Typy projektów:
• wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej;
• wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania miejsc pobytu czasowego dla osób niesamodzielnych;
• wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

2. PI 10i Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Typ projektu:
• Wsparcie istniejących i/lub nowoutworzonych placówek przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.

3. PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczna naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Typ projektu:
• tworzenie centrów kompetencji zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Pełna treść programu jest dostępna na stronie rpo.malopolska.pl.