I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2015

W dniach 25–26 maja 2015r. w Racławicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący (KM) został ustanowiony uchwałą nr 550/15 Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 12 maja 2015r. Do jego zadań należy w szczególności przegląd wdrażania Programu, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu. W skład KM wchodzą przedstawiciele strony samorządowej (14 osób), przedstawiciele strony rządowej (14 osób), przedstawiciele partnerów spoza administracji (14 osób) oraz obserwatorzy (4 osoby).

25 maja br. przeprowadzono szkolenie z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Bezpośrednio po szkoleniu otwarto I posiedzenie Komitetu Monitorującego, podczas którego wręczono nominacje członkom. Następnie przedstawiono koncepcję funkcjonowania Komitetu Monitorującego oraz poddano pod głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego oraz harmonogramu prac Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. Pod koniec pierwszego dnia posiedzenia przedstawiono założenia badania ewaluacyjnego pn. Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas drugiego dnia obrad, 26 maja br., członkowie Komitetu Monitorującego zatwierdzili poprzez podjęcie stosownych uchwał kryteria wyboru projektów dla:
• Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach 6 Osi Priorytetowej pn. Dziedzictwo regionalne,
• Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, 7 Oś Priorytetowa pn. Infrastruktura transportowa,
• Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy w ramach 8 Osi Priorytetowej pn. Rynek pracy,
• Działania 13.1 Wsparcie realizacji RPO WM w ramach 13 Osi Priorytetowej pn. Pomoc techniczna.