II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

29.06.2015

W dniach 25–26 czerwca 2015r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

25 czerwca br. otwarto II posiedzenie Komitetu Monitorującego, przedstawiając na wstępie informację na temat stanu realizacji działań na rzecz wypełnienia warunków ex ante w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Następnie, w blokach podzielonych na 2 dni, członkowie Komitetu Monitorującego, poprzez podjęcie stosownych uchwał, poprzedzonych prezentacjami, zatwierdzili kryteria wyboru projektów dla:
• Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, w ramach Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
• Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja
• Typu projektu B. Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone na poziomie regionalnym, w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej
• Typu projektu A. Koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej – projekt pozakonkursowy, w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
• Poddziałania 2.1.3 E-usługi w edukacji, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
• Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje, w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
• Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
• Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu
• Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
• Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
• Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa
Na posiedzeniu tym po raz pierwszy podjęto uchwały ws kryteriów dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.