Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na działania obejmujące:
• dla projektów typu A, w szczególności:
– usuwanie obcych gatunków inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo, introdukcję i reintrodukcję gatunków chronionych i/lub zagrożonych, ochronę ex situ, ochronę in situ, rozwój zielonej infrastruktury, likwidację barier ekologicznych itp.,
– rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocję obszarów cennych przyrodniczo, realizowane na terenie parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarach chronionego krajobrazu, w tym realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej (rozumianej jako część szerszego projektu infrastrukturalnego),
– tworzenie nowych form ochrony oraz ochrona, pielęgnację i konserwację istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych (w tym prowadzenie monitoringu przyrodniczego na formach ochrony przyrody);
• dla projektów typu B:
– budowę i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i poza miejskich (np. ogrody botaniczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych i dzikich, banki genowe).
Typy projektów A i B mogą być łączone.

Beneficjentem projektu mogą być:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną;
• partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe);
• parki krajobrazowe;
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
• administracja rządowa;
• parki narodowe;
• jednostki naukowe.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%.

Maksymalny czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 24 sierpnia do 23 października 2015 roku do godziny 15:00.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć serwisie internetowym RPO WM 2014-2020: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-6-2-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-typ-projektow-a–ochrona-ekosystemow–siedlisk-i-gatunkow-roslin–zwierzat-i-grzybow-oraz-b–rozwoj-centrow-ochrony–roznorodnosci-biologicznej—rpmp-06-02-00-iz-00-12-005-15