Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że IŻ RPO WM – Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia służb ratunkowych w ramach 5. Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu.

W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie na działania obejmujące wsparcie służb ratunkowych poprzez:
• zakup sprzętu i urządzeń,
• tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

Beneficjentem projektu mogą być:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
• administracja rządowa,
• organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy:
– Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska),
– Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
– Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
– Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Małopolskiego

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80%, przy czym maksymalny poziom dofinasowania UE wynosi 70%.

Maksymalny czas trwania projektu to 36 miesięcy.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 2 listopada do 4 grudnia 2015 roku do godziny 15:00.

Więcej informacji na temat naboru można znaleźć serwisie internetowym RPO WM 2014-2020: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-5-1-2–wsparcie-sluzb-ratunkowych—rpmp-05-01-02-iz-00-12-004-15