Konkurs na ograniczenie emisji !!!

22.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Izba Sprzedawców Polskiego Węgla wspólnie z Centralą zaopatrzenia Hutnictwa SA z siedzibą w Katowicach, przy patronacie Marszałka Województwa Śląskiego, ogłosiła konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania technologii oczyszczania spalin kotłowych powstających w źródłach rozproszonych o mocy nominalnej do 750 kW wykorzystujących paliwa kopalne i biomasowe– nabór wniosków trwa do 30 lipca 2015 r.

W ramach konkursu rozpatrywane będą prace i  projekty badawczo-rozwojowe z nastawieniem na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie na instalacjach spalania małej mocy. Preferowane są projekty badawcze, dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłu, w tym zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzopirenu B(a)P dla kotłów grzewczych nie spełniających wymagań normy PN-EU 303-5:2012 lub spełniających graniczne wartości dla kotłów klasy 5.

Celem działań jest zaproponowanie na rynku takich rozwiązań technicznych, które nie eliminując paliw kopalnych i biopaliw z ogrzewania ograniczą w istotny sposb emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Dodakowe informacje tutaj.