III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

03.08.2015

III KM RPO WM 1W dniach 30–31 lipca 2015r. w Muszynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

30 lipca br. otwarto III posiedzenie Komitetu Monitorującego, przedstawiając na wstępie informację o projektach pozakonkursowych, dla których kryteria zostały zatwierdzone na II KM. Następnie P. Daniel Wrzoszczyk – Z-ca Dyrektora ds. Strategii ZIT Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zaprezentował Strategię ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kolejno, w blokach podzielonych na 2 dni zapoznano zgromadzonych członków Komitetu Monitorującego z kryteriami wyboru projektów dla:

 • Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Działania 2.1 E – administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Działania 2.1 E – administracja i otwarte zasoby
 • Poddziałania 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT dla Typu projektu A. tworzenie nowych lub rozbudowa istniejących SAG, w ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
 • Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
 • Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, w ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych
 • Działania 12.2 Infrastruktura społeczna dla Typu projektu A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

Powyższe kryteria wyboru projektów pod koniec pierwszego dnia obrad zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Obrady w tym dniu zamknięto podjęciem uchwały w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie ekspertyzy Zintegrowany model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje, poprzedzonej prezentacją.

Drugi dzień obrad rozpoczął się od podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia Strategii Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. W dalszej części obrad członkowie Komitetu Monitorującego podjęli kolejne uchwały dotyczące kryteriów wyboru projektów dla:

 • Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu B. regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy
 • Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja
 • Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
 • Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Wśród 14 podjętych na III Komitecie Monitorującym uchwał, w tym 11 w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów, znalazły się cztery uchwały dotyczące poddziałań ujętych w ramach zaprezentowanej w trakcie obrad Strategii ZIT dla KrOF.