IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

05.10.2015

P1470882W dniach 24–25 września 2015r. w Tarnowie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

24 lipca br. P. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Monitorującego otworzył IV posiedzenie Komitetu Monitorującego.

 

 

 

 

Obrady Komitetu Monitorującego składały się z bloków podzielonych na 2 dni, w ramach których w pierwszym dniu zapoznano zgromadzonych członków Komitetu Monitorującego z kryteriami wyboru projektów dla:
• Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
• Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
• Typu projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, w ramach Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
• Poddziałania 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
• Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
• Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa
• Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
• Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby

Powyższe kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone poprzez podjęcie stosownych uchwał.
Obrady w tym dniu zamknięto prezentacjami projektów pozakonkursowych Regionalny system cyfrowych rejestrów i Zakup nowego taboru kolejowego, bezpośrednio po których zaprezentowano i zatwierdzono, poprzez podjęcie uchwał, kryteria wyborów projektów Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby oraz 7.2.1 Tabor kolejowy, w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy.

Drugi dzień obrad był kontynuacją prezentacji i dyskusji dotyczących kryteriów wyboru projektów, podczas której członkowie Komitetu Monitorującego podjęli kolejne uchwały dotyczące:
• Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, w ramach Działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
• Typu projektu A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz dla Typu projektu B. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• projektów pozakonkursowych: Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów i Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych – Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego oraz Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych.

Spośród podjętych na IV Komitecie Monitorującym uchwał, dotyczących zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów, znalazły się dwa poddziałania ujęte w ramach Strategii ZIT dla KrOF.

Powyższe kryteria wyboru projektów zatwierdzono poprzez podjęcie stosownych uchwał. Poszczególne wersje uchwał zostaną wkrótce zamieszczone na stronie: UCHWAŁY I PROTOKOŁY KM RPO WM NA LATA 2014-2020

Obrady IV posiedzenia Komitetu Monitorującego zakończono Prezentacją badania pt. Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.