V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

09.11.2015

V KMW dniach 5–6 listopada 2015r. w Niepołomicach odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

5 lipca br. Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, otworzył V posiedzenie Komitetu Monitorującego.

Obrady rozpoczęły się prezentacją kryteriów wyboru projektów dla:
• Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki,
• Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym dla Typu projektu D. przeciwdziałanie ruchom masowym, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu,
• Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu,
po których zostały podjęte stosowne uchwały.

Następnie członkowie Komitetu Monitorującego podjęli uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w zakresie zmiany załączników 5, 6 i 7 do Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas drugiego dnia obrad członkowie Komitetu Monitorującego podjęli kolejne uchwały dotyczące kryteriów wyboru projektów dla:
• Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, w ramach Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej dla Typu projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej

Na zakończenie obrad posiedzenia zaprezentowano projekt pozakonkursowy dot. regionalnego programu stypendialnego wraz z kryteriami wyboru projektów. Po czym podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów dla Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla Typu projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.