Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia

30.11.2015

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej, dotycząca: obsługi prawnej Stowarzyszenia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. N r 19, poz145 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami obowiązującymi w stowarzyszeniu, a w szczególności:
– udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach bieżących,
– sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
– udział przy opracowaniu dokumentacji związanych z projektami,
– reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami sądowymi, administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi organami – orzekającymi i egzekucyjnymi w kraju, w zakresie zleconym,
– udział w negocjacjach i rokowaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
– nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i udzielanie pomocy prawnej w windykacji należności,
– przygotowywanie i opiniowanie umów,
– opracowywanie projektów uchwał,
– wykonywanie innych czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej zlecanych przez Stowarzyszenie.

III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału do oferty należy dołączyć:
1) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego kserokopię poświadczoną przez radcę prawnego – jeżeli działalność jest prowadzona w jednej z form: kancelarii, w zespole adwokackim, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
2) dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie, umowa zlecenia) potwierdzające doświadczenie zawodowe, szczególnie w zakresie obsługi prawnej stowarzyszeń.

IV. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
1) cena (85%),
2) doświadczenie zawodowe (15%).

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać :
1) dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu, e-mail,
2) cenę brutto za cały okres objęty ofertą,
3) wykaz usług o podobnym charakterze świadczonych przez Wykonawcę w ciągu ostatniego roku, zawierający: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj świadczonych usług.
4) Dokumenty wymienione w ust. III. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji usługi w punktach 1-2.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 8 grudnia 2015 r. do godziny 9:00. za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl
2) osobiście – doręczenie do sekretariatu na adres Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu).

VIII. OCENA OFERT

1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 8.12.2015 r., a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:

https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne

http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl.

Pomoc technicznaZamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.