VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

15.12.2015

VI KM1W dniach 10–11 grudnia 2015r. w Olkuszu odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Posiedzenie rozpoczęło się podsumowaniem efektów „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego POKL.

Podczas dwudniowych obrad uchwalono kryteria wyboru projektów dla:
• Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym
• Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotnie w regionie, dla Typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
• Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast
• dla Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast
• Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, w ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu
• Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
• Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach
• Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki
• Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP, dla Typu projektu B, w ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP
• Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
• Działania 4.2 Eko – przedsiębiorstwa dla Typu projektów A. głęboka modernizacja energetyczna budynków, B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas obrad przedstawiono plany w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych na 2016 rok. Zaprezentowano projekt pozakonkursowy dot. koordynacji w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych oraz uchwalono kryteria wyboru.

Uczestnicy VI Posiedzenia Komitetu Monitorującego podjęli także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.