BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.

18.12.2015

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WM beneficjenci programu są zobowiązani do publikacji zamówień w Bazie Konkurencyjności od 1 stycznia 2016 r.
Informacja dla Beneficjentów na temat zakresu i warunków obowiązywania przyjętych ustaleń znajduje się na stronie programu regionalnego pod adresem:
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/baza-konkurencyjnosci-funduszy-europejskich-uruchomiona
i wynika bezpośrednio z zapisów:
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z zapisami ww. Wytycznych oraz Podręcznika obowiązek publikacji zapytań ofertowych w bazie dotyczy wyłącznie beneficjentów programu.
Baza Konkurencyjności jest dostępna pod adresami:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl
Zwracamy jednocześnie uwagę, że w celu poprawnego upublicznienia zapytania ofertowego należy spełnić pozostałe warunki wynikające z Podręcznika tj. wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę.