Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

07.12.2015

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest obsługa cateringowa spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Usługi cateringowe świadczone będą w miejscu, w którym odbywają się spotkania i szkolenia tj. w siedzibie Zamawiającego, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Usługi świadczone będą przede wszystkim w dni robocze, ale możliwe jest również w weekendy. Zakłada się, że średnia liczba osób na spotkaniu będzie wynosić 20, a spotkania będą się odbywały 1-2 razy w miesiącu. O terminie i zakresie usługi Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 4 dni przed wydarzeniem. Sale do świadczenia cateringu zapewnia Zamawiający.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
1. Przygotowania stołów obrusów, dekoracji, ekspozycji menu, posprzątania po kolejnych przerwach (w przypadku wydarzeń całodziennych, albo więcej niż jednej przerwy) oraz po zakończeniu całego wydarzenia (w zakresie dotyczącym cateringu);
2. Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń plastikowych;
3. Dowozu cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
4. Świadczenia usługi cateringowej wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
5. Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych ( m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości produktów i posiłków przez wytypowanych pracowników Zamawiającego. W razie stwierdzenia wad w realizacji usługi, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 godziny po otrzymaniu zgłoszenia.

III. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy:
• którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
• oraz w ciągu ostatniego roku zapewniali obsługę cateringową minimum 5 razy każdorazowo dla min. 50 osób
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryterium.

IV. KRYTERIUM WYBORU
1. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
2. cena (60%),
3. smak i jakość potraw (20%).
4. kompozycja serwowanych potraw (10%)
5. przygotowanie stołu (10%)

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna składać się z propozycji menu skalkulowanych na spotkanie dla 20 osób wg poniższych danych:.
1. Propozycja 3 sztuk różnych kanapek dekoracyjnych na osobę,
2. Propozycja zimnej płyty składającej się z min. 5 sztuk różnych kanapek dekoracyjnych na osobę, w tym 2 wegetariańskich oraz minimum 3 potraw (np. sałatki warzywne, ryba po grecku, galantyna z kurczaka)
3. Propozycja serwisu kawowego w systemie ciągłym.
Serwis kawowy składa się z :
• kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna,–bez ograniczeń
• woda mineralna gazowana i niegazowana po ½ l/na osobę
• ciastka, ciasto różne rodzaje po 150 g/na osobę
4. Propozycja 2 obiadów wraz z napojami według poniższej gramatury posiłków:
• Zupa 250 ml.
• Mięso / Ryba 200g
• Surówka 140 g
• Dodatki skrobiowe 200 g
• Napój 200 ml (sok, woda gazowana, niegazowana).

Dodatkowo Zamawiający wymaga przygotowania menu degustacyjnego 1 porcja dla wszystkich członków komisji. Menu powinno się składać z przystawki, dwudaniowego obiadu oraz deseru oraz 1 talerza kanapek dekoracyjnych (6 sztuk – każda inna).

Oferta powinna zawierać również :
• dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu,
e-mail,
• cenę brutto za przedłożoną propozycję menu (dla 15 osób)
• termin ważności oferty

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 grudnia 2015 roku do godz. 10:00 drogą elektroniczną na email: biuro@metropoliakrakowska.pl.
Natomiast prezentacja i degustacja, o której mowa powyżej odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 12:00 w Sali konferencyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przy ul. Reymonta 20 w Krakowie, III piętro.

VIII. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 16.12.2015 r. o godzinie 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

IX. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę co najmniej 4 dni przed wydarzeniem i poinformuje o zakresie usługi cateringowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest konsultować z Zamawiającym szczegóły realizacji usługi, m.in. menu i zakres usługi.
3. Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

X. INFORMACJE DODATKOWE
1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Elżbieta Chmiest. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: Elzbieta.Chmiest@metropoliakrakowska.pl .

Pomoc technicznaZamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.