Nabór wniosków Poddziałanie 9.2.2 RPO WM

26.02.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:
•jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
•jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
•organizacje pozarządowe
•organizacje non-profit
•kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
•podmioty ekonomii społecznej
•przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:
•osoby niesamodzielne
•opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych
•podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych
•podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W przypadku typu A każdy projekt musi zakładać potencjalną możliwość udzielenia wsparcia wszystkim osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, tzn. nie ma możliwości skierowania projektu np. jedynie do osób niepełnosprawnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:
•Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów;
•Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.
Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcyminimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 28 906 449,40 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i prowadzony będzie do dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz niezbędne dokumenty można znaleźć w serwisie internetowym»
Informacje można również uzyskać pod numerem telefonu: 012 341 85 72 – P. Agnieszka Górecka
FEPR-malopolska-C