Konkurs : Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

18.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 26 lutego br. został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.3), ukierunkowany na działania wspierające rozwój ekonomii społecznej. To kolejna szansa na zwiększenie aktywizacji, usamodzielnienie oraz integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.

Do konkursu mogą przystąpić Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług w tym zakresie.

Nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2016 r. Na realizację projektów przeznaczono ponad 7,9 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od zaplanowanych form wsparcia w projekcie.

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymają środki, które przeznaczą na usługi na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie będzie miało na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Nabór będzie prowadzony od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje nt. Konkursu mozna uzyskać w serwisie internetowym.

FEPR-malopolska-C