Nabór wniosków Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

01.03.2016

1252Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

Instytucją Organizującą Konkurs jest MCP.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2016 r.

O środki mogą starać się przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  • energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  • ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  • energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  • biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 48 096 720,00 PLN.
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 55%, a dla średnich przedsiębiorstw 45%.
Minimalny wkład własny w przypadku Wnioskodawców posiadających status mikro lub małego przedsiębiorstwa wynosi 45%, a dla średnich przedsiębiorstw 55%.
Niezbędne dokumenty:

Dodatkowe informacje można uzyskać w serwisie internetowym» oraz w:
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości 

Punktach informacyjnych Funduszy Europejskich:

FEPR-malopolska-C