Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF

07.04.2016

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Termin realizacji: do dnia 31.05.2016.
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie „Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
Termin realizacji: do dnia 31.05.2016 r.
Celem niniejszego dokumentu jest opracowanie koncepcji rozwoju oraz funkcjonowania infrastruktury rowerowej w gminach należących do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: KrOF)  tworzonego przez gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki oraz określenie standardów jakim powinien odpowiadać system transportu rowerowego działający na ich terenie.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
 1. Zinwentaryzowania istniejących i planowanych do budowy tras rowerowych (w tym turystycznych) oraz liniowej i punktowej infrastruktury rowerowej na terenie KrOF – na podstawie danych pozyskanych od gmin oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
 2. Skategoryzowania i zebrania w podzbiory danych dotyczących przebiegu istniejącej i planowanej do budowy infrastruktury rowerowej oraz zapisania ich w formacie umożliwiającym edycję i prezentację danych na portalu http://miip.geomalopolska.pl/imap/
 3. Wskazania głównych kierunków działań wynikających z dokumentów strategicznych i planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów JST a odnoszących się do kwestii systemu transportu rowerowego na terenie KrOF.
 4. Przedstawienia koncepcji rozwoju sytemu transportu rowerowego na terenie KrOF ze szczególnym uwzględnieniem jego połączenia z komunikacją zbiorową.  Koncepcja będzie składać się z części opisowej i mapy zapisanej w formacie umożliwiającym edycję i prezentację danych na portalu http://miip.geomalopolska.pl/imap/
 5. Sformułowania standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa na terenie KrOF.
 6. Przeprowadzenia konsultacji (przynajmniej jedno spotkanie oraz możliwość zgłaszania uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej) koncepcji i standardów, o których mowa w pkt. 4 i 5 z przedstawicielami gmin tworzących KrOF.
 7. Przedłożenia finalnej wersji elektronicznej opracowania zawierającej ww. elementy.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.
IV. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 2. w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował przynajmniej jedno opracowanie związane z przygotowaniem koncepcji dotyczących sytemu transportu rowerowego dla obszaru, co najmniej jednej gminy,
 3. w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował przynajmniej jedno opracowanie dotyczące standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa na terenie, co najmniej jednej gminy.
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.
V. KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:
 1. cena – max. 10 pkt.
                                          Najniższa cena brutto spośród badanych ofert
                             C   =      ————————————————————–               x  10 pkt
                                                            Cena brutto  badanej oferty
 1. doświadczenie (max. 5 pkt.):
a) przygotowanie koncepcji dotyczącej sytemu transportu rowerowego dla obszaru, co najmniej jednej gminy
i. jedna koncepcja – 1 pkt.
ii. do trzech koncepcji – 2 pkt
iii.powyżej trzech koncepcji – 3 pkt.
b) opracowanie standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa:
i. jedno opracowanie dotyczące standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa – 1 pkt.
ii. więcej niż jedno opracowanie dotyczące standardów, jakim powinna odpowiadać infrastruktura rowerowa – 2 pkt.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2016 r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 1. dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu,
  e-mail,
 2. cenę brutto oferty,
 3. termin ważności oferty,
 4. wykaz realizowanych usług wraz z dokumentacją potwierdzającą ich realizację.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o złożenie oferty do dnia 12 kwietnia 2016 roku do godz. 16:00  drogą elektroniczną na email: biuro@metropoliakrakowska.pl
IX. OCENA OFERT
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 13.04.2016 r. do godziny 15:30.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
X.  INFORMACJE DODATKOWE
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest P. Paweł Chałupczak. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: pawel.chalupczak@metropoliakrakowska.pl

Pomoc technicznaZamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.