Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej

08.06.2016

Zapytanie ofertowe
 
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej (dalej: SAG), Termin realizacji: do dnia 30.09.2016.
I.ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest wykonanie opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym stref aktywności gospodarczej (dalej: SAG), łączącego elementy wiedzy eksperckiej z zakresu: prawa, zagospodarowania przestrzennego, branż gospodarki, kształcenia zawodowego, zarządzania i promocji oraz uwzględniającego lokalne uwarunkowania gmin położonych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 r.
Celem opracowania jest wypracowanie dla sektora publicznego rekomendacji wskazujących działania niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju SAG w obszarze Metropolii Krakowskiej.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
 1. Identyfikacji we współpracy z Zamawiającym głównych interesariuszy sektora publicznego mających wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju SAG na terenie Metropolii Krakowskiej i włączenia ich w proces tworzenia opracowania.
 2. Identyfikacji terenów inwestycyjnych w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym (metoda identyfikacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym) oraz przygotowania mapy tych terenów w formacie umożliwiającym edycję i prezentację danych na portalu http://miip.geomalopolska.pl/imap/.
 3. Identyfikacji zasadniczych uwarunkowań rozwojowych dla SAG w obszarze Metropolii Krakowskiej obejmującego, co najmniej następujące obszary tematyczne:
  – kwestie prawne związane w szczególności z własnością i obrotem terenami inwestycyjnymi,
  – lokalizacja terenów inwestycyjnych w kontekście planów/studiów/koncepcji zagospodarowania przestrzennego,
  – kluczowe branże, które mogą być zlokalizowane w obszarach SAG
  – kadry dla SAG ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego,
  – zarządzanie i promocja terenów inwestycyjnych.
 4. Identyfikacji najlepszych praktyk (metoda identyfikacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym)  – w skali krajowej i europejskiej – w zakresie współpracy pomiędzy JST w celu rozwoju oraz koordynacji zarządzania posiadanymi SAG.
 5. Identyfikacji najlepszych praktyk (metoda identyfikacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym)  – w skali krajowej i europejskiej – w zakresie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami sektora publicznego i prywatnego w celu rozwoju oraz koordynacji zarządzania SAG.
 6. Przeprowadzenia przynajmniej dwóch jednodniowych warsztatów, w tym:
  – planistycznego dotyczącego uwarunkowań rozwojowych SAG,
  – konsultacyjnego dotyczącego wypracowania rekomendacji dla rozwoju SAG.
  – na podstawie zgormadzonego materiału przygotowania w formie elektronicznej opracowania wskazującego rekomendowane działania niezbędne do zapewnienia zrównoważonego rozwoju SAG w obszarze Metropolii Krakowskiej.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE:
O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
 1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Podstawą oceny spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.
 1. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował przynajmniej jedno opracowanie o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym stref aktywności gospodarczej.
Podstawą oceny spełnienia warunku są: referencje/kopia umowy/protokół odbioru lub inny dokument równoważny.
V. KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.:
1) 70% – cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 70 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 70/C
Gdzie:
NC – najniższa zaoferowana cena
C – cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
2) 30% – doświadczenie zawodowe (Przygotowanie opracowań o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym stref aktywności gospodarczej – potwierdzone referencjami/kopią umowy/protokołem odbioru lub innym dokumentem równoważnym) będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczone następująco:
 1. 2-3 opracowań – 15 pkt.
 2. Powyżej trzech opracowań – 30 pkt.
Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z obu kryteriów. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  zawierająca  wszystkie  wymagane informacje,  złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie  warunki  udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2016 r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 • dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu,
 • e-mail,
 • cenę brutto oferty,
 • termin ważności oferty,
 • wykaz realizowanych usług wraz z dokumentacją potwierdzającą ich realizację.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku.
Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
IX.       PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
X. ZMIANY W UMOWIE
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości  nieprzekraczającej  10%  wartości  zamówienia  podstawowego  (szacunkowa wartość), o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
XI. OCENA OFERT
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.06.2016 r.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 22.06.2016 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
XII. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 2. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert.
 3. Wykluczeniu z  postępowania  podlegają  wykonawcy,  w  stosunku  do  których stwierdzono konflikt interesów.
 4. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania  się  z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Pani Agnieszka Górecka.
Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: agnieszka.gorecka@metropoliakrakowska.pl

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.