Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych

10.06.2016

Zapytanie ofertowe
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych, termin realizacji: do dnia 30.09.2016.
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania jest wykonanie  opracowania Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych (MPPPN),  do którego załącznikami będą:
 1. Wzór procedury przyznawania dofinasowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych
 2. Wykaz form i zasad udzielania gminom wsparcia zewnętrznego na realizację projektów polegających na wymianie nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych
Opracowanie będzie dotyczyło obszaru gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (dalej: SMK) z wyłączeniem obszaru miasta Krakowa. Celem opracowania jest wypracowanie w gronie gmin tworzących SMK zestawu wspólnych działań promujących wśród mieszkańców postawy, które ograniczają powstawanie niskiej emisji.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
1. Przygotowania, na podstawie dokumentów i opracowań odnoszących się do gospodarki niskoemisyjnej, założeń do Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych obejmującego co najmniej:
– identyfikację zachowań mieszkańców przyczyniających się do powstawania niskiej emisji,
– identyfikację grup mieszkańców, w których zachowania określone w pkt a) występują najczęściej,
– identyfikację najbardziej efektywnych narzędzi i metod komunikacji z grupami określonymi w pkt. b),
– opracowanie zestawu działań promocyjno-edukacyjnych, w tym treści przekazu, których efektem będzie ograniczenie zachowań określonych w pkt a),
– przygotowanie wizualizacji graficznej materiałów promocyjnych,
– zaplanowanie harmonogramu i budżetu kampanii informacyjnej obejmującej, co najmniej trzy sezony zimowe począwszy od 2016/2017 r.
2. Przygotowania szczegółowego wzoru procedury (wraz ze wzorami dokumentów) przyznawania dofinasowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, bazującej na procedurach wdrożonych/wdrażanych w gminach tworzących SMK (włącznie z miastem Kraków).
3. Przygotowania aktualnego wykazu/zestawienia dostępnych form i zasad, na których udzielane jest gminom wsparcie zewnętrzne na realizację projektów polegających na wymianie nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych oraz przygotowanie ich analizy porównawczej w formie infografiki.
4. Przeprowadzenia z przedstawicielami gmin tworzących SMK przynajmniej dwóch spotkań konsultacyjnych dotyczących:
– programu, o którym mowa w pkt 1,
– procedury, o której mowa w pkt 2.
5. Na podstawie zgromadzonego materiału, przygotowania w formie elektronicznej opracowania zawierającego:
Metropolitalny  Program Promocji Postaw Niskoemisyjnych, którego załącznikami będą:
 • wzór procedury przyznawania dofinasowań na wymianę nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych,
 • wykaz form i zasad udzielania gminom wsparcia zewnętrznego na realizację projektów polegających na wymianie nieekologicznych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2016 r.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE:
O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
 1. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
            Podstawą oceny spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.
 1. w ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował przynajmniej trzy opracowania dotyczące szeroko rozumianej zrównoważonej polityki energetycznej, przy czym przynajmniej jedno związane z tematyką efektywności energetycznej i przynajmniej jedno związane z tematem niskiej emisji.
       Podstawą oceny spełnienia warunku są: referencje/kopia umowy/protokół odbioru lub inny dokument    równoważny.
V. KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.:
 1. 60% – cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 60 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 60/C  gdzie:
NC – najniższa zaoferowana cena
C – cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
 1. 20% – doświadczenie zawodowe (Przygotowanie opracowań dotyczących efektywności energetycznej i niskiej emisji) będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczone następująco:
  – 4-5 opracowań – 10 pkt.
  – Powyżej pięciu opracowań – 20 pkt.
 1. 20% – koncepcja wykonania MPPPN – max. 20 pkt zależne od poziomu szczegółowości przedłożonej koncepcji oraz zakresu jej zgodności z przedmiotem zamówienia.
Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z trzech kryteriów. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  zawierająca  wszystkie  wymagane informacje,  złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie  warunki  udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2016 r.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
 • dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu,
 • e-mail,
 • cenę brutto oferty,
 • termin ważności oferty,
 • wykaz realizowanych usług wraz z dokumentacją potwierdzającą ich realizację
 • koncepcja wykonania Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl  w terminie do dnia 27 czerwca 2016 roku.
IX. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
X. ZMIANY W UMOWIE
Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości  nieprzekraczającej  10%  wartości  zamówienia  podstawowego  (szacunkowa wartość), o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
XI. OCENA OFERT
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 1.07.2016 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
XII.  INFORMACJE DODATKOWE
 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Pan Wojciech Winiarski.
Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: wojciech.winiarski@metropoliakrakowska.pl

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.