Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 9.2.2

18.07.2016

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16.

W ramach naboru dokonano oceny formalnej 5 wniosków, spośród których 4 spełniło kryteria oceny formalnej.

Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny merytorycznej