X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

25.07.2016

1579W dniach 21-22 lipca 2016 r. w Racławicach odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

X Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.

Podczas dwudniowych obrad pochylono się nad kryteriami wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych.

1577Członkowie Komitetu Monitorującego w ramach obrad mieli również możliwość zobaczenia efektów wykorzystania środków unijnych (2007-2013) – przedstawiciele i obserwatorzy Komitetu Monitorującego zobaczyli najlepsze projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich na terenie Miechowa i gminy Racławice. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich były to: wieża widokowa w Dosłońcu, ścieżka zdrowia w Janowiczkach i chodniki przy dojściu do Kopca Kościuszki. Zrealizowane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego projekty to: budynki przedszkoli z wykonaną termomodernizacją i montażem OZE (również na szkołach), zrewaloryzowany Zabytkowy Zespół Klasztorny wraz z Domem Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie oraz Hotel Racławice Dosłońce Conference & Spa, czyli obiekt hotelowo-konferencyjny, w którym odbywało się posiedzenie Komitetu.

Pierwszego dnia obrad przedstawiciele Komitetu Monitorującego rozmawiali na temat kryteriów wyboru projektów dla:
• Działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB dla Typu projektu A. promocja postaw przedsiębiorczych
• Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT (zmiana kryteriów)
• Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR (zmiana kryteriów)
• Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych (zmiana kryteriów)
• Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych (zmiana kryteriów)
• Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe

Podczas drugiego dnia zebrani członkowie pochylili się nad kryteriami dla:
• Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
• Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki
• Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla Typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów poprzedzone prezentacją Zasad tworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych w ramach projektów konkursowych Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Kryteria wyboru projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.

Przedmiotem obrad było także przedstawienie wyników pierwszego etapu badania „Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, prezentacja pierwszych doświadczeń z realizacji PO WER w Małopolsce oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na realizację RPO WM.