Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1

01.07.2016

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r., uchwałą nr 1004/16 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT.

Zmiany dotyczą przedłużenia naboru wniosków do dn. 19 września 2016r. oraz mają na celu doprecyzowanie zapisów dokumentacji konkursowej i uspójnienie z aktualnymi z zapisami SzOOP RPO WM.

Ponadto zmianie uległy następujące załączniki:

  • Załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu Kryteria wyboru projektów
  • Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania wniosku
  • Załącznika nr 7 do Regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie Projektu
  • Załącznika nr 8 do Regulaminu konkursu – Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu rozliczanego za pomocą kwot ryczałtowych

Aktualna dokumentacja zostanie zamieszczona na stronie: www.rpo.malopolska.pl