ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Termin realizacji: do dnia 22.11.2016.

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

Reymonta 20, 30-059 Kraków

NIP 6762477784

KRS 0000514292

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania jest wykonanie opracowania pn.: Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (dalej: budynki gminne).

Termin realizacji: do dnia 22.11.2016 r.

Celem opracowania jest przenalizowanie: uwarunkowań, kosztów i efektów wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach gminnych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

1. Przeprowadzenia diagnozy, na podstawie dostępnych danych oraz danych pozyskanych od gmin, wskazującej co najmniej:

 • Ilość i powierzchnię gminnych budynków,
 • Aktualny stan modernizacji energetycznej  gminnych budynków
 • Szacunkowe koszty zużycia energii i wody w budynkach gminnych
 • Działania zarządcze podejmowane  przez gminy mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach gminnych

Ze względu na dużą ilość gminnych budynków dopuszcza się możliwość wykonania diagnozy na podstawie  analizy statystycznej pod warunkiem uzgodnienia metody analizy z Zamawiającym.

2. Identyfikacji dobrych praktyk w zakresie zarządzania energią w budynkach gminnych jak np. systemy zbierania, analizy i prezentacji danych, systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zużyciem energii

3. Sformułowanie propozycji:

 • systemu zarządzania energią w budynkach gminnych opartego na ogólnie przyjętych dobrych praktykach – nawiązującego do normy ISO 50001:2011 (podlegającego ustaleniu z Zamawiającym na podstawie przedstawionej koncepcji przed przystąpieniem do wykonania opracowania)
 • funkcjonalności systemu informatycznego wspierającego zarządzanie zużyciem energii  w budynkach gminnych
 • analizy kosztów utworzenia i możliwych do osiągnięcia efektów finansowych i środowiskowych  wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach gminnych.

4. Przeprowadzenie przynajmniej jednego spotkania warsztatowego, którego celem będzie weryfikacja możliwości wdrożenia systemu zarządzania energią wraz z identyfikacją potencjalnych ryzyk.

5. Na podstawie zgormadzonego materiału sformułowanie ostatecznej wersji Rekomendacji dotyczących wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

 

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W PROCEDURZE:

O udzielenie zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:

 • Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • Podstawą oceny spełnienia warunku jest oświadczenie oferenta.

W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizował przynajmniej jedno opracowanie dotyczące wdrożenia systemu zarzadzania energią w budynkach użyteczności publicznej.

Podstawą oceny spełnienia warunku są: referencje/kopia umowy/protokół odbioru lub inny dokument równoważny.

 

V. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.:

 • 60% – cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 60 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:

NC x 60/C  gdzie:

NC – najniższa zaoferowana cena

C – cena oferty punktowanej.

Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.

 • 20% – doświadczenie zawodowe (Przygotowanie opracowań dotyczących systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej) będzie stanowić drugie kryterium oceny ofert na wykonanie usługi i będzie liczone następująco:

          – 3-5 opracowań – 10 pkt.

          – Powyżej pięciu opracowań – 20 pkt.

 • 20% – wstępna koncepcja systemu zarządzania zużyciem energii w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska – max. 20 pkt, zależnie od poziomu szczegółowości przedłożonej koncepcji oraz zakresu jej zgodności z przedmiotem zamówienia.

Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z trzech kryteriów. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  zawierająca  wszystkie  wymagane informacje,  złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie  warunki  udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.11.2016 r.

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 • dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu,
 • e-mail,
 • cenę brutto oferty,
 • termin ważności oferty,
 • wykaz realizowanych usług wraz z dokumentacją potwierdzającą ich realizację.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl w terminie do dnia  23 sierpnia 2016 roku.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IX. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
 • zostanie złożona po terminie składania ofert,
 • nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

 

X. ZMIANY W UMOWIE

Istnieje możliwość udzielenia wyłonionemu Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości  nieprzekraczającej  10%  wartości  zamówienia  podstawowego  (szacunkowa wartość), o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

 

XI. OCENA OFERT

Ocena ofert zostanie dokonana w dniach 25-26.08.2016 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 29.08.2016 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:

https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne

http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu składania ofert.

Wykluczeniu z  postępowania  podlegają  wykonawcy,  w  stosunku  do  których stwierdzono konflikt interesów.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania  się  z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest Pan Wojciech Winiarski.

Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: wojciech.winiarski@metropoliakrakowska.pl

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.