Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF.

01.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) – wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Termin realizacji:
etap I (diagnoza) – 15.12.2016 r.,
etap II (kompletne opracowanie – diagnoza + część planistyczna) – 31.03.2017 r.
I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest stworzenie Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Krakowski Obszar Funkcjonalny (dalej: KrOF) obejmuje Gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.
Celem opracowania jest przygotowanie schematu obrazującego funkcjonowanie istniejących systemów transportu zbiorowego i natężenie ruchu samochodowego na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wypracowanie propozycji integracji systemów transportowych na terenie KrOF do 2023 r.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 etapy: etap I –  diagnoza stanu istniejącego, etap II – część planistyczna. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na realizację tylko jednego z etapów.

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:
Etap I – Diagnoza
 1. Na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego i pozyskanych przez Wykonawcę w toku badań opisanych w pkt. 2, opracowania schematycznej mapy (wraz z częścią opisową) istniejących podsystemów transportu na terenie KrOF przedstawiającej co najmniej:
  • istniejące węzły komunikacyjne – wraz z ustaleniem definicji węzła,
  • przebiegi i szacunkowe napełnienie pociągów kursujących na liniach kolejowych zlokalizowanych na terenie KrOF,
  • przebiegi i szacunkowe napełnienie autobusów miejskich i aglomeracyjnych na poszczególnych liniach,
  • przebiegi i szacunkowe napełnienie tramwajów na poszczególnych liniach,
  • przebiegi i szacunkowe napełnienie autobusów przewoźników prywatnych na poszczególnych liniach,
  • szacunkowe natężenie ruchu na głównych trasach rowerowych,
  • natężenie ruchu samochodowego.
Zakres danych oraz sposób ich prezentacji na mapie podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Przeprowadzenia (nie później niż w terminie do 20 października 2016 r.):
  • pomiarów natężenia ruchu samochodowego w godzinach szczytu (3 godz. szczytu porannego i 4 godz. szczytu popołudniowego) w co najmniej 20 punktach (pomiar w przekroju drogi z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej pojazdów) przy głównych trasach wlotowych do miasta Krakowa i w co najmniej 20 punktach przy głównych trasach wlotowych do  Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Badania prowadzone w jednym dniu roboczym (od wtorku do czwartku) dla kordonu miasta Krakowa i jednym dniu roboczym (od wtorku do czwartku) dla kordonu KrOF. Szczegóły metodyki pomiaru, lokalizacja punktów pomiarowych, harmonogram badań oraz zakres informacji zawartych w raporcie podsumowującym badania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym,
  • analizy aktualnych czasów przemieszczeń i odległości dla podróży komunikacją zbiorową i samochodem osobowym pomiędzy ustalonymi z Zamawiającym węzłami komunikacyjnymi (po trzy główne relacje dla każdego węzła, co najmniej 30 węzłów) na podstawie danych dostarczonych przez internetowe narzędzia służące planowaniu podróży. Analizy przeprowadzone w dniach roboczych (od wtorku do czwartku) w godzinach szczytu porannego.
Etap II – Planowanie
Uwarunkowania:
 • W części planistycznej dotyczącej infrastruktury transportowej Wykonawca uwzględni wyłącznie zadania, które mają gwarancję finansowania i ukończenia do 2023 r. Lista zadań zostanie przekazana przez Zamawiającego.
 • Podstawą wszelkich analiz ruchowych wykonywanych w ramach zamówienia powinien być model sieci transportowej oraz czterostadiowy model ruchu, opracowany na podstawie kompleksowych badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców krakowskiego obszaru metropolitalnego (KBR’2013). Numeryczny zapis wyników KBR’2013 oraz modelu sieci i ruchu dla stanu istniejącego 2013 roku zostanie przekazany Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy. Model zapisany jest w plikach formatu *.ver programu PTV VISUM wersja 14.
Obliczenia prognoz należy wykonywać przy wykorzystaniu procedur zapisanych w ww. modelu, uwzględniających wtórny podział zadań przewozowych według formuł opracowanych w ramach KBR’2013. Dopuszcza się możliwość wykorzystania w obliczeniach innych niż zastosowane w modelu formuł pod warunkiem potwierdzenia ich użyteczności w warunkach KrOF. Pliki wynikowe powinny być przekazane Zamawiającemu w formacie *.ver programu PTV VISUM lub kompatybilnego, dla każdego z wariantów i horyzontów czasowych prognoz.
 1. Na podstawie zgromadzonego materiału wskazanie silnych i słabych punktów systemu transportu zbiorowego KrOF w szczególności w kontekście:
  • funkcjonowania węzłów komunikacyjnych,
  • zintegrowania podsystemów transportowych,
  • przewidywanego wzmocnienia podsystemu kolei aglomeracyjnej.
 2. Wskazania głównych kierunków rozwoju podsystemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem węzłów komunikacyjnych, wynikających z analizy dostępnych publicznie dokumentów planistycznych dotyczących systemów transportu zbiorowego na obszarze KrOF (np. studium kierunków zagospodarowania przestrzennego, plany transportowe, polityki transportowe, plany mobilności).
 3. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych analiz i konsultacji, sformułowanie głównych celów integracji systemów komunikacji zbiorowej na terenie KrOF do 2023 r. wraz z określeniem metody oceny osiągania celów (wskaźniki).
 4. Na podstawie przeprowadzonych analiz i konsultacji, przygotowanie co najmniej trzech wariantów w tym wariantu „0” (bez zmian) koncepcji funkcjonowania zintegrowanego systemu transportu KrOF w 2023 r. (wyłącznie ujęcie funkcjonalne). Warianty w sposób szczególny muszą odnosić się do kwestii lokalizacji i funkcji węzłów komunikacyjnych. Warianty zostaną przedstawione w formie:
  • opisowej zawierającej co najmniej: przyjęte założenia i ocenę możliwości osiągnięcia celów w oparciu o uzgodnione wskaźniki,
  • schematycznej mapy zawierającej w szczególności:
 • lokalizację węzłów komunikacyjnych na ternie KrOF wraz ze wskazaniem głównych kierunków powiązań między węzłami,
 • parkingi P+R,
 • przebiegi i prognozowaną pracę przewozową regionalnych linii kolejowych,
 • korytarze i prognozowaną pracę przewozową linii tramwajowych,
 • korytarze i prognozowaną pracę przewozową linii autobusowych miejskich i aglomeracyjnych,
 • korytarze i prognozowaną pracę przewozową autobusów przewoźników prywatnych,
 • główne korytarze i prognozowany ruch na drogach rowerowych,
 • prognozowany ruch na drogach wlotowych do miasta i gmin metropolii.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym metodyki obliczania prognozowanej pracy przewozowej wyrażonej w wozokilometrach i zakresu danych oraz sposobu ich prezentacji na mapie.
 1. Sformułowania wstępnej listy zadań niezbędnych do osiągnięcia celu integracji transportu określonego w pkt. 5.
 2. Na podstawie przeprowadzanych działań zredagowania dokumentu pn. Koncepcja integracji systemów transportowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zawierającego co najmniej:
  • diagnozę systemów transportowych KrOF z wynikami przeprowadzonych badań i pomiarów,
  • schematyczną mapę istniejących podsystemów transportu zbiorowego na terenie KrOF
  • analizę silnych i słabych stron systemów transportu KrOF,
  • rekomendacje dla rozwoju systemów transportowych KrOF wynikające z dokumentów planistycznych,
  • cele i wskaźniki integracji systemów transportowych KrOF,
  • opis i schemat funkcjonowania zintegrowanego systemu transportu KrOF w 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem roli węzłów komunikacyjnych,
  • listę zadań niezbędnych do realizacji w celu integracji transportu na terenie KrOF,
  • streszczenie prezentujące najważniejsze ustalenia koncepcji oraz schematyczne mapy.
Koncepcja zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej (pliki edytowalne)
i papierowej (część opisowa + mapy w formacie A0, skala co najmniej 1:50 000, pełny kolor) w 20 egzemplarzach. Mapy należy przekazać także w plikach edytowalnych – format *.dwg i *.shp lub kompatybilny). Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnych podkładów mapowych. Zakres danych oraz sposób ich prezentacji na mapie podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym.
 1. Wykonawca w toku realizacji zadania zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia przynajmniej czterech jednodniowych warsztatów w siedzibie zamawiającego dotyczących w szczególności:
  • zawartości i sposobu prezentacji danych na mapie schematycznej oraz metodyki przeprowadzenia badań – w terminie do 6 października 2016 r.,
  • konsultacji mapy schematycznej istniejących systemów transportowych, przedstawienia wyników badań i rekomendacji dla rozwoju systemów transportu zbiorowego oraz sformułowania celów rozwoju systemu transportu,
  • przedstawienia opracowanych wariantów zintegrowanego systemu transportu KrOF i sformułowania listy zadań niezbędnych do osiągnięcia celów rozwoju systemu transportu,
  • wypracowania koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF ze szczególnym uwzględnieniem roli węzłów komunikacyjnych (na podstawie wybranego wariantu funkcjonowania zintegrowanego systemu transportu KrOF oraz listy zadań niezbędnych do osiągnięcia celu integracji transportu).
Zamawiający zapewnia miejsce przeprowadzenia spotkań oraz rekrutację i wyżywienie uczestników warsztatów. W warsztatach będzie uczestniczyło około 30 osób reprezentujących instytucje i organizacje podejmujące działania na rzecz integracji transportu na terenie KrOF.
III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1.       Osoby realizujące zamówienie zobowiązane są do rzetelnej i terminowej jego realizacji.
2.       Odbiór i zapłata za pierwszy etap zamówienia nastąpi na podstawie dostarczonych  w terminie  do 15 grudnia 2016r. przez Wykonawcę  w formie elektronicznej.:
 • raportów z badań (bez części analitycznej),
 • schematycznej mapy (wraz z częścią opisową) istniejących podsystemów transportu zbiorowego na terenie KrOF
3.       Zapłata za drugi etap zamówienia nastąpi w roku 2017r. po jego realizacji i odbiorze.
4.       Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy danych dotyczących w szczególności napełnienia autobusów, tramwajów i pociągów kursujących na liniach zlokalizowanych na terenie KrOF, numerycznego zapisu KBR’2013 oraz modelu sieci i ruchu dla stanu istniejącego 2013 roku, listy zadań w zakresie integracji transportu planowanych do realizacji na terenie KrOF do 2023 r., natężenia ruchu rowerowego.
IV. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1.       znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2.       w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował przynajmniej jedno opracowanie dotyczące: planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego lub planu zrównoważonej mobilności lub koncepcji/studium rozwoju transportu zbiorowego dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 0,5 mln mieszkańców,
3.       w ciągu ostatnich trzech lat przeprowadzał pomiary natężenia ruchu drogowego na drogach publicznych w przynajmniej 15 punktach jednocześnie.
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.
V. KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny przy założeniu: 100% = 100 pkt.:
1.       70% – cena, obliczana w ten sposób, że maksymalną punktację 70 punktów otrzymuje wykonawca, który zaoferował najniższą cenę. Pozostali wykonawcy otrzymują punktację obliczoną wg wzoru:
NC x 70/C
Gdzie: NC – najniższa zaoferowana cena, C – cena oferty punktowanej.
Wynik podawany jest w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.
2.       20% – doświadczenie w zakresie przygotowania opracowań dotyczących: planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego lub planu zrównoważonej mobilności lub koncepcji/studium rozwoju transportu zbiorowego (potwierdzone referencjami/kopią umowy/protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym wykonanie opracowania) dla obszaru zamieszkałego przez co najmniej 0,5 mln osób:
a.       2-3 opracowania – 10 pkt.
b.      Powyżej 3 opracowań – 20 pkt.
3.       10% – doświadczenie w zakresie przeprowadzania pomiarów natężenia ruchu drogowego na drogach publicznych dla przynajmniej 15 punktów pomiarowych jednocześnie (potwierdzone referencjami/kopią umowy/protokołem odbioru lub innym dokumentem potwierdzającym wykonanie opracowania):
a.       2-3 przeprowadzone pomiary natężenia ruchu – 5 pkt.
b.      Powyżej 3 przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu – 10 pkt.
Na ocenę końcową oferty danego Wykonawcy składa się suma punktów z wszystkich kryteriów. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  zawierająca  wszystkie  wymagane informacje,   złożona  przez  Wykonawcę  spełniającego  wszystkie  warunki  udziału w postępowaniu oraz która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
–          od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2016 r. (etap I),
–          od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2017 r. (etap II).
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1.       dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr REGON, nr NIP, nr telefonu, e-mail,
2.       cenę brutto oferty. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztu realizacji zadania w podziale na etap I i etap II. Koszty I etapu mogą stanowić maksymalnie 60% wartości oferty.
3.       termin ważności oferty,
4.       wykaz realizowanych usług wraz z dokumentacją potwierdzającą ich realizację.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Prosimy o złożenie oferty do dnia 15 września 2016 roku do godz. 16:00 drogą elektroniczną na email: biuro@metropoliakrakowska.pl
IX. PRZESŁANKI DO ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
– jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,
– zostanie złożona po terminie składania ofert,
– nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
X. OCENA OFERT
1.       Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 19.09.2016 r.
2.       Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 20.09.2016 r. na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.       Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.
XI.  INFORMACJE DODATKOWE
1.       Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2.       Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest P. Paweł Guzek. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: pawel.guzek@metropoliakrakowska.pl

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.