XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

24.10.2016

W dniach 20-21 października 2016 r. w Krakowie odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W pierwszym dniu obrad przeprowadzono Szkolenie z zakresu wsparcia w działaniach i poddziałaniach, dla których kryteria były rozpatrywane na posiedzeniu, następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia projektów zrealizowanych z funduszy europejskich w ramach MRPO w latach 2007-2013:
• Przejazd autobusem elektrycznym i tramwajem Krakowiak po kluczowym odcinku Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – estakadę nad torami w Płaszowie wraz z torowiskiem pomiędzy ulicami Wielicką i Lipską
• Centrum Kongresowe ICE w Krakowie
• Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

XI Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i Wiceprzewodniczący Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego.
Obrady rozpoczęto przedstawieniem informacji w sprawie propozycji powołania Grupy Roboczej do spraw efektywności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Blok pierwszy obrad dotyczył zmian w kryteriach wyboru projektów związanych z przyśpieszaniem wdrażania – omówiono zmiany w kryteriach wyboru projektów, a po przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwały dla następujących Poddziałań:
1. Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja
2. Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
3. Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT
4. Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
5. Poddziałanie 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT
6. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR dla Typu projektów A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)
7. Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
8. Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT
9. Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR
10. Poddziałanie 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
11. Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR
12. Poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR
13. Poddziałanie 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych
14. Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych
15. Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne dla Typu projektu A. budowa, przebudowa dróg,
w tym budowa obwodnic
16. Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne dla Typu projektu B. nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem
17. Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT
18. Poddziałanie 7.2.2 Linie kolejowe
19. Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR
20. Poddziałanie 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie
dla pracodawców dla Typu projektu A. programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia
21. Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

Blok drugi – przeprowadzony w drugim dniu obrad dotyczył nowych kryteriów wyboru projektów:
1. Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu B. opracowanie strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu)
2. Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR
3. Działania 1.3 Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu A. infrastruktura instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji
4. Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju
5. Poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP dla Typu projektu A.
6. Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo
7. Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT
8. Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
9. Poddziałania 7.2.3 Regionalny transport kolejowy
10. Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia
11. Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
12. Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT

Kryteria wyboru dla w/w projektów zostały zatwierdzone przez członków Komitetu poprzez podjęcie stosownych uchwał.