Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

05.12.2016

SMK.40.1/25/2016

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przez okres 2-ch lat.
2. Usługi informatyczne świadczone będą w dni robocze w siedzibie Zamawiającego,
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków lub zdalnie, o ile to będzie możliwe ze względu na specyfikę świadczonej usługi.
Infrastruktura biura Stowarzyszenia – 10 komputerów + serwer.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
– bieżąca obsługa informatyczna infrastruktury sprzętowej w biurze
– instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, oprogramowania i poszczególnych aplikacji
– diagnostyka i naprawa problemów sprzętowych – serwery, komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne
– optymalizacja działania sprzętu IT w celu poprawienia jego szybkości i wydajności
– wykonywanie testów obciążeniowych i stabilności oprogramowania
– aktualizacja sterowników i systemów operacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa danych przed internetowymi zagrożeniami
– zarządzanie serwerami
– zarządzanie harmonogramem wykonywania kopi zapasowych baz danych
– zarządzanie połączeniami sieciowymi, konfigurację firewalla dla całej sieci i/lub poszczególnych komputerów
– konfiguracja kont pocztowych
– konsultacje i doradztwo informatyczne przy zakupie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego
– zdalna diagnostyka i naprawa oprogramowania
– budowa sieci i zarządzanie siecią LAN, Wi-Fi w biurze
– wsparcie w administrowaniu stronami www Stowarzyszenia

4. W razie stwierdzenia problemu/awarii Zamawiający niezwłocznie poinformuje o ich zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany podjąć działanie, mające na celu usunięcie problemu/awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu doby po otrzymaniu zgłoszenia.

III. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez każdą z osób mających świadczyć usługi w ramach realizacji zamówienia minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego związanego z samodzielną obsługą przynajmniej jednego podmiotu z sektora publicznego lub jednego innego podmiotu zatrudniającego min. 10 osób.

IV. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest oświadczenie oferenta.
2. Posiadają minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe związane z samodzielną obsługą przynajmniej jednego podmiotu z sektora publicznego lub jednego innego podmiotu zatrudniającego min. 10 osób.
Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest świadectwo pracy, zaświadczenie, umowa zlecenia, umowa.

V. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

1) Cena (85 %),

C = (Cn/Co) x 100×85%

C – przyznane punkty w kryterium cena,
C n – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Oferent może otrzymać maksymalnie 85 pkt.

Uwaga: Ocenie podlegać będzie cena brutto za okres 24 miesięcy (cena oferty) zaproponowania przez Wykonawcę.

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnej obsługi przynajmniej jednego podmiotu z sektora publicznego lub jednego innego podmiotu zatrudniającego min. 10 osób. (15 %),
w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

a) 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnej obsługi przynajmniej jednego podmiotu z sektora publicznego lub jednego innego podmiotu zatrudniającego min. 10 osób – 5 pkt.,
b) powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnej obsługi przynajmniej jednego podmiotu z sektora publicznego lub jednego innego podmiotu zatrudniającego min. 10 osób – 15 pkt.

W kryterium tym Oferent może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać :

1) dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr telefonu, e-mail nr REGON, nr NIP (jeśli dotyczy),
2) opis świadczonych usług w oparciu o parametry wyszczególnione w zapytaniu ofertowym,
3) cenę brutto za cały okres objęty ofertą,
4) wykaz osób mających świadczyć usługi w ramach realizacji zamówienia
5) Dokumenty wymienione w ust. IV. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji usługi w punktach 1-2.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 13 grudnia 2016 r. za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl
2) osobiście – doręczenie do sekretariatu na adres Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu, z zastrzeżeniem, że sekretariat pracuje do godz. 16-ej).

IX. OCENA OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 19.12.2016r. do godziny 15:30 na stronach internetowych pod adresami:
https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne

http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl.

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.