Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego

01.12.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracownika merytorycznego

w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 2 etaty

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy przy projektach współfinansowanych ze środków UE.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • studia podyplomowe w zakresie tematyki integracji europejskiej, wspólnotowej polityki spójności i funduszy strukturalnych;
 • znajomość regulacji UE w zakresie funduszy strukturalnych w okresie programowania na lata 2014-2020, w tym dot. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
 • znajomość zagadnień związanych z RPO WM, w szczególności: 4 Oś priorytetowa RPO WM ”Regionalna polityka energetyczna”, 5 Oś priorytetowa RPO WM „Ochrona Środowiska”, 7 Oś priorytetowa „ Infrastruktura transportowa”;
 • znajomość regulacji dot. funkcjonowania stowarzyszeń,
 • dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie
 • posiadanie kluczowych kompetencji i umiejętności pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: umiejętność obsługi komputera (Excel, Word, PowerPoint); umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętność budowania relacji z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, umiejętność prawidłowego redagowania teksów, umiejętność zarządzania informacją/ dzielenia się informacjami.

Uwaga: Po analizie dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne jedynie wybranych osób.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca z członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania wniosków aplikacyjnych, współpraca z koordynatorami gminnymi,
 • dokonywanie wstępnej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów,
 • doradztwo i pomoc merytoryczna w zakresie wdrażania i rozliczania projektów,
 • sporządzanie analiz, opracowań i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia,
 • monitorowanie wdrażania Strategii ZIT oraz tworzenie okresowych sprawozdań z wykonania Strategii ZIT,
 • opracowywanie materiałów na posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • monitorowanie aktualnej sytuacji w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych związanych z aktualną działalnością i potrzebami Stowarzyszenia,
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą RPO WM 2014-2020 i innymi instytucjami w zakresie dofinansowywanych projektów,
 • udział w pracach Komisji Oceny Projektów,
 • współpraca przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do wdrażania RPO WM 2014-2020,
 • udzielanie wnioskodawcom informacji w zakresie ustalonym z IZ RPO WM 2014-2020,
 • zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia i udziału w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez upoważnione instytucje,
 • organizacja szkoleń, konferencji i spotkań informacyjnych dla członków Stowarzyszenia oraz dla potencjalnych beneficjentów ZIT w zakresie powierzonych zadań.
 • współpraca przy redagowaniu zapytań ofertowych w zakresie powierzonych zadań.

4. Warunki pracy i płacy:

 • wymiar czasu pracy: 1 etat,
 • wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 2.600 zł – 4.700 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
 • praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych w siedzibie Stowarzyszenia. Budynek wyposażony w podjazdy i windy dla osób niepełnosprawnych. Na danym stanowisku może zostać zatrudniona osoba niepełnosprawna o niepełnosprawności pozwalającej na pełne wykonywanie obowiązków służbowych.
 • planowane zatrudnienie: od dnia 1 stycznia 2017r., na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony:

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

W Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.);

7. Zasady naboru

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl. do dnia 14 grudnia 2016r.  do godziny 16.00. Zgłoszenia przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia.

8. Termin rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne na ww. stanowisko odbędą się w dniach 20-21 grudnia 2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie przy ul. Reymonta 20.

O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej  kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.