XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

15.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016r. w Krakowie odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas pierwszego bloku obrad omówiono zmiany w Regulaminie KM RPO WM na lata 2014-2020, a następnie przyjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 1/15 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kolejno przyjęto uchwałę w sprawie harmonogramu prac KM na 2017 rok. Ostatnim punktem bloku była prezentacja Strategii inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w ramach RPO WM.

W ramach drugiego bloku – Kryteria wyboru projektów dla instrumentów finansowych zaprezentowano kryteria wyboru projektów, a po dyskusji podjęto uchwały dla:

 • Poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
 • Poddziałania 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
 • Poddziałania 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy
 • Poddziałania 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych
 • Działania 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski

Trzeci blok dotyczył Nowych kryteriów wyboru projektów. Jego zakres obejmował prezentację kryteriów wyboru projektów, dyskusję i podjęcie uchwał dla:

 • Poddziałania 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym dla Typu projektu A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, dla Typu projektu B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów i Typu projektu C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawisko pogodowe
 • Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2017), w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy

Blok czwarty poświęcono Zmianom w kryteriach wyboru projektów związanych z przyśpieszaniem wdrażania – omówiono zmiany w kryteriach wyboru projektów, a po dyskusji podjęto uchwały dla następujących Poddziałań:

 • Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej
 • Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym dla Typu projektów D. przeciwdziałanie ruchom masowym
 • Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy
 • Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie
 • Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych
 • Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
 • Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych
 • Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR
 • Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu

Podczas ostatniego punktu posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne. Na zakończenie przedstawiono Informację o wynikach badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem wyboru projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych na rok 2017.