Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

05.12.2016

SMK.40.1/24/2016

Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia

I. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej, dotycząca: obsługi prawnej Stowarzyszenia przez okres 2-ch lat.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Świadczenie pomocy prawnej na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. N r 19, poz. 145 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami obowiązującymi w stowarzyszeniu, a w szczególności:
– udzielanie porad i konsultacji prawnych w sprawach bieżących,
– sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
– udział przy opracowaniu dokumentacji związanych z projektami,
– reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami sądowymi, administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi w kraju, w zakresie zleconym,
– udział w negocjacjach i rokowaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
– nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym i udzielanie pomocy prawnej w windykacji należności,
– przygotowywanie i opiniowanie umów,
– opracowywanie projektów uchwał,
– wykonywanie innych czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej zlecanych przez Stowarzyszenie.

III. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez każdą z osób mających świadczyć usługi w ramach realizacji zamówienia minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego związanego z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym minimum dwuletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnej obsłudze prawnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności pełniących funkcję Związków ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

IV. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału do oferty należy dołączyć:
1) potwierdzenie wpisu na listę radców prawnych lub adwokatów,
2) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub jego kserokopię poświadczoną przez radcę prawnego – jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą w formie kancelarii, w zespole adwokackim, w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej,
3) dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie, umowa zlecenia, umowa) potwierdzające minimum 5-letnie doświadczenie związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
4) dokumenty (np. świadectwo pracy, zaświadczenie, umowa zlecenia, umowa) potwierdzające minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnej obsługi prawnej stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 3-ch lat,
5) złożenie oświadczenia o dyspozycyjności w ciągu 1 dnia od zgłoszenia zapotrzebowania, celem osobistego świadczenia obsługi prawnej w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

V. KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

1) Cena (85 %),

C = (Cn/Co) x 100 x 85%

C – przyznane punkty w kryterium cena,
C n – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 85 pkt.

Uwaga: Ocenie podlegać będzie cena brutto za okres 24 miesięcy (cena oferty) zaproponowania przez Wykonawcę.

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnej obsługi prawnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – 15 %,
w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:

a) do 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnego świadczenia obsługi prawnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – 5 pkt.,
b) powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnej obsługi prawnej stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – 15 pkt.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w/w kryteriach.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać :
1) dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr telefonu, e-mail nr REGON, nr NIP (jeśli dotyczy),
2) cenę brutto za cały okres objęty ofertą,
3) wykaz osób mających świadczyć usługi w ramach realizacji zamówienia,
4) wykaz działalności związanej z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,
5) wykaz usług samodzielnej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego świadczonych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3-ch latach, zawierający: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj świadczonych usług,
6) Dokumenty wymienione w ust. IV. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne do realizacji usługi w punktach 1-5.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana do dnia 12 grudnia 2016 r. za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej na adres: biuro@metropoliakrakowska.pl
2) osobiście – doręczenie do sekretariatu na adres Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (decyduje data wpływu do sekretariatu), z tym zastrzeżeniem, że sekretariat pracuje do godz.16.00.

IX. OCENA OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 19.12.2016 do godziny 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami:

https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl

Pomoc techniczna

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Pytania i odpowiedzi:

12.12.2016r.

-Uprzejmie proszę o wskazane szacunkowej miesięcznej ilości godzin niezbędnej do obsługi prawnej Stowarzyszenia. Jest mi to niezbędne celem podania ceny brutto obsługi w ofercie.

-Uprzejmie informuję, że średnio można kalkulować zaangażowanie na poziomie 40 godzin miesięcznie, z założeniem, że ilość ta może ulec powiększeniu w okresach zwiększonego natężenia pracy Stowarzyszenia jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.