Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

27.01.2017

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku ze zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, planowana jest zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 , która w dniu 31 stycznia 2017 r. zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Główne zmiany:

  • modyfikacja definicji środka trwałego (wartość jednostkowa zakupu równa lub wyższa niż 3 500 PLN netto);
  • zniesienie limitu na zlecone usługi merytoryczne.

W celu umożliwienia Wnioskodawcom złożenia wniosków o dofinansowanie w oparciu o zaktualizowany Regulamin konkursu, Zarządowi Województwa Małopolskiego zostanie przedstawiona propozycja wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 22 lutego 2017r.

Powyższe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Informacja znajduje się pod adresami:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-1–wychowanie-przedszkolne—zit—rpmp-10-01-01-ip-01-12-087-16
http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/planowana-zmiana-regulaminu-konkursow-dotyczacych-wsparcia-przedszkoli
pr-efs-malopolska