NABÓR na stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

16.01.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko
Dyrektor Biura Zarządu

1. Wymagania niezbędne (formalne):
– wykształcenie wyższe,
– co najmniej 5 lat stażu pracy w tym co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, związanym z zarządzaniem i realizacją projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
– pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 Nr 168 ze zm.)
– brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną ocenieni pod kątem stopnia spełniania wymagań dodatkowych, podlegających ocenie na podstawie złożonych dokumentów. Kandydaci, którzy w najwyższym stopniu spełnią kryteria dodatkowe będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
A. na podstawie złożonych dokumentów:
– ukończenie kierunku studiów lub dodatkowych form kształcenia związanych z administracją, zarządzaniem funduszami unijnymi,
– doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (JST)
– doświadczenie w realizacji projektów partnerskich JST finansowanych ze środków zewnętrznych w tym środków europejskich
B. w czasie rozmowy kwalifikacyjnej:
– znajomość przepisów prawa dot. funkcjonowania stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych oraz Prawa Zamówień Publicznych,
– znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,
– znajomość zasad funkcjonowania formuły instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
– dobra znajomość j. angielskiego,
– biegła obsługa pakietu MS Office,
– posiadanie kluczowych kompetencji i umiejętności pozwalających na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, umiejętność konstruktywnego rozwiązywania problemów, umiejętność działania pod presją czasu, swoboda wypowiedzi, umiejętność nawiązywania kontaktów.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Dyrektor jest stale urzędującym, etatowym pracownikiem kierującym bezpośrednio działalnością Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. W zakresie działalności statutowej odpowiada za:
– koordynację, nadzór i bezpośrednie kierowanie działalnością Biura Zarządu Stowarzyszenia,
– prawidłowe wykonywanie obowiązków Stowarzyszenia wynikających z pełnienia przez Stowarzyszenie funkcji Związku ZIT / Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020
– podejmowanie decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie niezastrzeżonym dla organów Stowarzyszenia,
– prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
– gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
– terminowe przygotowanie materiałów oraz projektów planów i sprawozdań dla organów Stowarzyszenia,
– przygotowywanie materiałów na zebrania organów Stowarzyszenia,
– realizację uchwał i decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
– opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych,
– nadzór nad gospodarką rzeczową i finansową Stowarzyszenia oraz właściwym zabezpieczeniem majątku, w tym zabezpieczeniem p. poż.,
– prowadzenie bieżącej korespondencji,
– załatwianie wniosków, skarg i interwencji,
– współdziałanie z przedstawicielami środków masowego przekazu,
– realizację innych działań określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

4. Warunki pracy i płacy:
– wymiar czasu pracy: 1 etat – wymagana dyspozycyjność,
– wynagrodzenie zasadnicze z przedziału: 4.300 zł – 6.900 zł brutto miesięcznie (zależne od stażu pracy i posiadanych kwalifikacji),
– dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. dodatek stażowy, dodatek funkcyjny): zgodnie z Regulaminem wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia Metropolia Krakowska
– miejsce: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska,
– liczba podległych pracowników: 9 osób
– planowane zatrudnienie na okres 1 roku, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:
• CV,
• kopie dokumentów poświadczających: wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
• kopie dokumentów potwierdzających: staż pracy, w tym staż na stanowisku kierowniczym,
• oświadczenia (wzór formularza w załączeniu do ogłoszenia):
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
– oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
– oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 Nr 168 ze zm.)
– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)”.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Konkurs – Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska” w Biurze Zarządu Stowarzyszenia, ul. Reymonta 20 (wejście od ul. Reymana, III piętro) w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia niniejszego konkursu (tj. niewybrania żadnego Kandydata), jak również możliwość jego unieważnienia w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Kandydatom zgłaszającym się do niniejszego konkursu ani osobom trzecim nie przysługują z tytułu przystąpienia do konkursu ani udziału w nim żadne roszczenia w stosunku do Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.metropoliakrakowska.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

SMK.oświadczenie