XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

30.01.2017

1967W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Rytrze odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Obrady poprzedzone były zwiedzaniem projektów zrealizowanych z udziałem funduszy europejskich.

W ramach pierwszego bloku obrad Zmiany w kryteriach wyboru projektów omówiono projektowane zmiany, a po przeprowadzeniu dyskusji podjęto uchwały dla:

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne dla Typu projektu A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR
Poddziałanie 12.2 Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie dla Typu projektu D. Wsparcie projektów z zakresu teleopieki
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych dla Typu projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

Blok drugi dotyczył Zmian w kryteriach wyboru projektów – ZIT i obejmował prezentację kryteriów wyboru projektów oraz podjęcie uchwał dla:

Poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju
Poddziałania 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy
Poddziałania 4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy
Poddziałania 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych
Działania 11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski

Dzień drugi obrad członkowie KM rozpoczęli od prezentacji nowych kryteriów wyboru projektów, dotyczących Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, po której została podjęta stosowna uchwała.

Podczas ostatniego bloku przedstawiono wyniki raportu końcowego, dotyczącego Badania dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia wychowania przedszkolnego w województwie małopolskim oraz omówiono zmiany w kryteriach wyboru projektów i podjęto uchwałę dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

Na zakończenie XIII posiedzenia KM zebranym członkom przedstawiono Informację o zmianach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Sprawozdanie z działalności KM w 2016 roku.