Zmiana Strategii ZIT dla KrOF (4.3) zaopiniowana pozytywnie

15.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zmiana Strategii ZIT dla KrOF, przyjęta uchwałą nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w dniu 12 stycznia 2017r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 1/IV/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja 4.0), zmienionej uchwałą nr 1/VI/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 17 grudnia 2015 r. oraz uchwałą nr 8/II/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 lipca 2016r. została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 178/17 w dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z załącznikiem nr 1 – Wykazem projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego) oraz przez Ministerstwo Rozwoju (Opinia Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych z dnia 10.02.2017r.).

Wersja ujednolicona Strategii ZIT dla KrOF znajduje się pod adresem: https://metropoliakrakowska.pl/zit/strategia

FEPR-malopolska-C