ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „Metropole Nice Côte d’Azur”

12.03.2017

SMK.40.1/1/2017                                                                                                                                              Kraków, 12.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – wykonawcy usługi polegającej na Organizacji wizyty studyjnej w terminie 24.04 – 27.04.2017r. do Nicei dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mającej na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Metropole Nice Côte d’Azur”

I. ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie Metropolia Krakowska
ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
NIP 6762477784
KRS 0000514292

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na Organizacji wizyty studyjnej w terminie 24.04 – 27.04.2017r. do Nicei dla przedstawicieli władz gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, mająca na celu zapoznanie uczestników z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i funkcjonowania „Metropole Nice Côte d’Azur”, dotyczącymi w szczególności:
1) Zarządzania obszarami metropolitarnymi (np. powołanie i organizacja prac związku metropolitalnego, budżet, realizowane projekty, plany rozwoju, mechanizmy podejmowania decyzji),
2) transportu i mobilność (np. zrealizowane/planowane do realizacji projekty, ścieżki rowerowe, węzły przesiadkowe, informacja pasażerska, system roweru miejskiego, budowa linii tramwajowych)
3) organizacji transportu publicznego,
4) systemu planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu metropolitalnego
oraz historii, tradycji i kultury obszaru Metropolii Nicei.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. W wizycie studyjnej ze strony Stowarzyszenia Metropolia Krakowska uczestniczyć będzie 16 osób.
2. Termin wizyty studyjnej: 24.04 – 27.04.2017r.
Uwaga!
Zamawiający informuje, iż nie ma możliwości zmiany terminu wizyty
Spotkania o charakterze studyjnym z przedstawicielami Metropole Nice Côte d’Azur zamawiający organizuje we własnym zakresie.
3. W ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny oferty Wykonawca zobowiązany jest zorganizować wizytę studyjną obejmującą:
1) Rezerwację i zakup biletów samolotowych w obie strony
– przelot na trasie z Krakowa do Nicei (wylot w godzinach popołudniowych w dniu 24.04.2017 r.),
– przelot na trasie z Nicei do Krakowa (wylot w godzinach przedpołudniowych w dniu 27.04.2017 r.)
Z tym zastrzeżeniem, że maksymalny postój związany z międzylądowaniem (nie więcej niż jednym) nie może trwać więcej niż 2 godziny.
2) opiekę pilota/koordynatora przez cały czas trwania wyjazdu (obecność przedstawiciela biura oferenta od momentu spotkania na lotnisku, przez cały czas pobytu na miejscu do czasu powrotu)
3) prywatny transfer na miejscu na trasie lotnisko-hotel-lotnisko oraz na spotkania studyjne klimatyzowanym minibusem (max 16 osób + pilot, kierowca i ew. tłumacz/przewodnik) – gotowość/dyspozycyjność minibusa wraz z kierowcą do 4h w dniach 25 i 26.04.2017r. – dokładne godziny gotowości zostaną określone w trybie roboczym po zawarciu umowy
4) 3 noclegi w hotelu o minimalnym standardzie *** w pokojach jednoosobowych z łazienkami (3 noclegi), zlokalizowanym w ścisłym centrum miasta, w obszarze określonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, z tym zastrzeżeniem, że zakwaterowanie powinno nastąpić maksymalnie do godz. 24.00 w dniu 24.04.2017r.
5) wyżywienie:
a) 3 x pełne śniadania (nie kontynentalne) dla 16 osób w restauracji hotelu zakwaterowania, w formie bufetu szwedzkiego – w dniach 25, 26 i 27.04.2017r.;
b) 2 x lunch 3-daniowy z napojami (przystawka/zupa, danie główne, deser) dla 16 osób w 2-ch różnych restauracjach – w dniach 25 i 26.04.2017r.
c) 1 x kolacja 3-daniowa z napojami (przystawka/deser, zupa, danie główne) dla 16 osób (przystawka lub zupa, danie główne i deser) – w dniu 26.04.2017r.
d) 1 x kolacja uroczysta 3-daniowa z napojami (przystawka/deser, zupa, danie główne) wraz z menu lokalnym po kolacji dla 18 osób (w tym 2-je gości) w sali wyodrębnionej jedynie dla uczestników sali w dniu 25.04.2017r.
Uwaga!
Dot. b), c), d) – Wszystkie restauracje powinny być zlokalizowane poza miejscem zakwaterowania i znajdować się w obszarze określonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Serwowanie do stołu.
6) opiekę tłumacza podczas spotkań studyjnych (nie może to być ta sama osoba co pilot/koordynator)
7) program historyczno-kulturalny (zgodnie z zaproponowaną koncepcją) poza spotkaniami studyjnymi wraz z polskojęzycznym przewodnikiem lokalnym (nie może to być ta sama osoba co pilot/koordynator) zawierający również koszty wstępów do zwiedzanych obiektów.
8) ubezpieczenie KL do 10 000 euro, NNW 2000 euro, bagaż do 200 euro
9) ew. opłatę klimatyczną, ew. opłaty drogowe, parkingowe i za wjazd do miast;
4. Zamawiający przekaże imienną listę uczestników wycieczki, wraz z ich danymi personalnymi najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji zamówienia.
5. W przypadku niezrealizowania części zamówienia zastrzega się, że za usługę wycenioną lecz niewykonaną nie przysługuje wynagrodzenie.

IV. RAMOWY PROGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO:

1 dzień – 24.04.2017r.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Nicei (wylot w godzinach popołudniowych z max. jednym międzylądowaniem i max 2-godzinnym czasem oczekiwania na lotnisku). Transfer lotnisko-hotel. Zakwaterowanie w hotelu ( do godz. 24.00 w dniu 24.04.2017r.). Nocleg

2 dzień – 25.04.2017r.
Śniadanie. Wizyta studyjna/program historyczno-kulturalny (przed/po lunchu). Obiad. Wizyta studyjna/program historyczno-kulturalny. Kolacja uroczysta. Nocleg.

3 dzień – 26.04.2017r.
Śniadanie. Wizyta studyjna/program społeczno- kulturalny (przed/po lunchu). Obiad. Wizyta studyjna/program historycznokulturalny. Kolacja. Nocleg

4 dzień – 27.04.2017r.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przelot do Krakowa (wylot) w godzinach przedpołudniowych z max. jednym międzylądowaniem i max 2-godzinnym czasem oczekiwania na lotnisku).

V. TERMIN REALIZACJI USŁUGI
24.04.2017r.- 27.04.2017r.

VI. WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego (dopuszcza się sumowanie doświadczenia – np. w przypadku zmiany nazwy/przekształcenie firmy), w tym minimum 4-krotnej samodzielnej organizacji wyjazdów dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej, odpowiadających swoją wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie .
Uwaga!
W przypadku ofert konsorcjów zastrzega się, aby każdy członek wykazał się w/w doświadczeniem.

VII. WYMOGI KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI USŁUGI
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie – zrealizowali, a w przypadku usług ciągłych, realizują samodzielnie w okresie pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej 4 usługi w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej, odpowiadających swoją wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia oraz wykażą, że zostały one wykonane należycie, z których to usług co najmniej 2 były pilotowane/ koordynowane przez proponowanego pilota/koordyntora;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej – zamawiający uzna za spełniony, warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
5) gotowość do osobistego stawienia się pilota/koordynatora wizyty w siedzibie zamawiającego w terminie jednego dnia roboczego od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, celem uzgadniania szczegółów realizowanej usługi – należy złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie
2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
3. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawcy mają złożyć następujące dokumenty:
1) Kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) ze wskazaniem zasięgu terytorialnego wykonywania działalności obejmującej miejsce wycieczki, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
2) Kserokopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
3) Wykaz usług w zakresie organizacji wizyt studyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej, odpowiadających swoją wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia – potwierdzonych referencjami, które należy przedłożyć w przypadku ew. prośby Zamawiającego, wykaz powinien zawierać: nazwę zamawiającego, termin wykonania usług, rodzaj świadczonych usług, kwotę brutto za wykonaną usługę.
4) Oświadczenie o gotowości osobistego stawienia się pilota/koordynatora wizyty w siedzibie zamawiającego w terminie jednego dnia roboczego od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego, celem uzgadniania szczegółów realizowanej usługi.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawierać dane identyfikacyjne wykonawcy: nazwę, adres, nr telefonu,
e-mail nr REGON, nr NIP (jeśli dotyczy),
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale VII. ust. 3 pkt 1) – 4) niniejszego zapytania cenowego.
W przypadku ich braku, bądź złożeniu dokumentów nie potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy nie będzie rozpatrywana.
4. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty koncepcję programu części historyczno-kulturalnej (w dniach 25 i 26.04.br.), która powinna nawiązywać do celu wizyty studyjnej opisanego szczegółowo w Rozdziale II, z wyszczególnieniem zwiedzanych miejsc i obiektów oraz opisem celu ich zwiedzania w powiązaniu z celem wizyty studyjnej. Ilość obiektów zaproponowanych do zwiedzania oraz czas ich zwiedzania powinny być dostosowane do zaplanowanych w każdym z w/w dni 4-godzinnych wizyt studyjnych. Zaproponowany program powinien być na tyle elastyczny, aby mógł być dostosowany do planowanych wizyt studyjnych (opcja przed/po lunchu).
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą do 3 hoteli do wyboru, obejmującą realizację całego przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
6. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn., ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy .
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego) ze wskazaniem wartości netto i kwoty podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień składania ofert.
10. Wartość netto oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wykonanie usługi, wszystkie koszty oraz świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi.
11. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia, kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku VAT nie wymaga zmiany Umowy.
12. Cena oferty winna być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana lub złożona do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie do sekretariatu Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30)
2. Koperta winna być zamknięta, opatrzona nazwą i adresem oferenta, nazwą Zamawiającego oraz z dopiskiem;
„OFERTA – Organizacja wizyty studyjnej w terminie 24.04 – 27.04.2017r. do Nicei dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
Nie otwierać przed dniem 20.03.2017r. do godz. 10:00.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zwraca się niezwłocznie.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków w dniu: 20.03.2017r. o godz. 10:00.

X. KRYTERIUM WYBORU
Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

1) Cena (65 pkt),

C = (Cn/Co)  x 65

C – przyznane punkty w kryterium cena,
C n – najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 65 pkt.

Uwaga: Ocenie podlegać będzie cena brutto za całość usługi (cena oferty) zaproponowania przez Wykonawcę.

2) Doświadczenie zawodowe w zakresie samodzielnego świadczenia usług w tym min. 4 usług polegających na organizacji wizyt studyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej – 10 pkt,
w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:
a) 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnego świadczenia usług, w tym min.
4 usług, polegających na organizacji wizyt studyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej – 0 pkt.,
b) powyżej 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie samodzielnego świadczenia usług, w tym min. 4 usług polegających na organizacji wizyt studyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i/lub administracji publicznej – 10 pkt.

W kryterium Doświadczenie zawodowe Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

3) Zaproponowane miejsce zakwaterowania – 5 pkt,

w kryterium tym punkty przyznawane będą na podstawie recenzji hotelu na portalu tripadvisor.com (posiadającego min 400 recenzji) w następujący sposób:

– do i równo 100 recenzji doskonałych – 1pkt
– powyżej 100 recenzji doskonałych – 3pkt
– do i równo 200 recenzji bardzo dobrych – 0,5pkt
– powyżej 200 recenzji bardzo dobrych – 1pkt
– dodatkowy 1pkt można uzyskać proponując hotel zlokalizowany bezpośrednio przy plaży w obszarze wyznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

W kryterium miejsce zakwaterowania Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

4) Zaproponowane restauracje – 5 pkt,
w kryterium tym punkty przyznawane będą na podstawie lokalizacji restauracji oraz zaproponowanego menu . Zostanie dokonana ocena każdej restauracji oddzielnie, następnie ocena zostanie uśredniona dla wszystkich zaproponowanych restauracji. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

– po 0,75pkt dla każdej lokalizacji restauracji położonej w obszarze wyznaczonym na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (max 3pkt – 4 restauracje po 0,75pkt). Lokalizacja poza wyznaczonym obszarem nie będzie punktowana.
– zaproponowane menu. Zamawiający przyzna od 0 do 2 punktów, biorąc pod uwagę urozmaicenie zaproponowanego menu i będzie punktował głównie potrawy lokalne – po 0,5 pkt dla każdej restauracji – max 2 pkt.

W kryterium restauracje Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

5) Zaproponowane udogodnienia/pomoce (np. multimedia), mające na celu sprawną organizację wizyty studyjnej oraz kontakt z uczestnikami wizyty – 5 pkt,
w kryterium tym punkty przyznawane będą w następujący sposób:
każde udogodnienie po 1 pkt – od 1 pkt do 5 pkt
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt.

6) Koncepcja programu realizacji części historyczno-kulturalnej, która powinna nawiązywać do realizacji celu wizyty studyjnej, określonego w ust. II – 10 pkt
Ocena metodą porównawczą. Koncepcja programu części historyczno-kulturalnej (poza czasem przeznaczonym na spotkania studyjne), powinna nawiązywać do realizacji celu wizyty studyjnej, określonego w Rozdziale II. Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji przedstawionych w złożonych ofertach. Zamawiający przyzna od 0 do 10 punktów Wykonawcy, który zaproponuje takie elementy wizyty, które zapewnią Zamawiającemu maksymalizację efektów założonych celów wizyty. Ilość obiektów zaproponowanych do zwiedzania oraz czas ich zwiedzania powinny być dostosowane do zaplanowanych w dniach 25 i 26. 04.br 4-godzinnych wizyt studyjnych. Zaproponowany program powinien być na tyle elastyczny, aby mógł być dostosowany do planowanych wizyt studyjnych (opcja przed/po lunchu).

K = (Ko/Km) x 10

K – przyznane punkty w kryterium koncepcja
Ko – przyznane danej ofercie punkty w kryterium koncepcja,
Km – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium koncepcja

W kryterium Koncepcja programu Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych w/w kryteriach.

XI. OCENA OFERT
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 24.03.2017 do godziny 15:30 na stronach internetowych Stowarzyszenia pod adresami: https://metropoliakrakowska.pl/kat/zamowienia-publiczne
http://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska/Article/id,272887.html
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę.

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ustalonym terminie.
2. Z wykonawcą, który uzyska najwyższą liczbę punktów podpisana zostanie umowa.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, dotyczące warunków płatności:
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia przekazane będzie przez Zamawiającego na konto Wykonawcy, przy czym:
a) 50% wartości ceny płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy na podstawie Faktury Proforma/zaliczkowej na 14 dni przed rozpoczęciem wizyty;
b) pozostała kwota należna za wykonanie zamówienia płatna przelewem na konto Wykonawcy na podstawie Faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru imprezy.
2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Stowarzyszenia z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Stowarzyszenie nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu ani zapytaniem o cenę rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Osobą odpowiedzialną za zapytanie po stronie Zamawiającego jest p. Beata Zięba. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować na adres: beata.zieba@metropoliakrakowska.pl

XIV. ZAŁĄCZNIKI:
1. SMK.zapyt.of.12.03.2017 zał.1 formularz ofertowy
2. SMK.zapyt.of.12.03.2017 zał.2 mapa obszar

Uwaga – w dniu 13.03.2017r. poprawiono w treści ogłoszenia oczywistą omyłkę pisarską w Rozdziale X ust. 2 lit b) polegającą na korekcie ilości usług z liczby 5 na 4 (zgodnie z brzmieniem kryterium).

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo wylot z Nicei w godzinach popołudniowych. Aby spełnić kryterium czasu oczekiwania na przesiadkę maksymalnie 2 godziny najwcześniejsza możliwa godzina wylot z Nicei to 13:00

Odp.: Dopuszczamy wylot o godzinie 13-ej (odprawa w godzinach przedpołudniowych).

Pytanie: Proszę o informację czy wymagacie Państwo aby w ramach zakupionych biletów lotniczych uczestnicy mieli możliwość zabrania bagaży rejestrowanych, czy wystarczy bagaż podręczny.

Odp.: Cena biletu lotniczego powinna obejmować bagaż podręczny i rejestrowany.